אישור
דף הבית > חשבפדיה > דמי מפתח
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

דמי מפתח הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

חוק הגנת הדייר

"דמי מפתח" - כל תמורה שאינה דמי שכירות, הניתנת בקשר לשכירות של מושכר, או בקשר לקבלת החזקה או להחזרת החזקה במושכר לפי חוק הגנת הדייר (להלן "החוק") - ואין נפקא מינה מתי שולמו.

החוק קובע כי דייר ששילם "דמי מפתח" בעבור נכס שהוא שוכר הוא "דייר מוגן" בנכס, ואפשר לפנות אותו רק בהתקיים עילות מסוימות הקבועות בחוק. במקרים שבהם חל החוק, משלם הדייר הנכנס "דמי מפתח" לבעל הבית. כאשר דייר מוגן אחד מחליף דייר מוגן אחר, משלם הדייר הנכנס דמי מפתח, מקצתם לדייר היוצא ומקצתם לבעל הבית. זכות "דיירות מוגנת" אינה "זכות במקרקעין" לעניין חוק מיסוי מקרקעין.

מס הכנסה

דמי מפתח המתקבלים בידי דייר יוצא, להבדיל מאלו המתקבלים בידי בעל הבית, מהווים הכנסה הונית. זכותו של הדייר היוצא היא בגדר "נכס" על פי סעיף 88 לפקודת מס הכנסה, שמכירתו חייבת במס רווח הון. התוצאה המשפטית היא כי אם דמי המפתח ישולמו בעבור מושכר שהוא עסק, הם יחויבו במס רווח הון על פי חלק ה לפקודה. לעומת זאת אם השימוש במושכר הוא למטרות מגורים, דמי המפתח יהיו פטורים ממס לאור הגדרת "נכס".

דמי מפתח המשולמים לבעל הבית חייבים במס פירותי על פי סעיף 2(6) לפקודה, בשיעור מס הקבוע בסעיף 124 לפקודה. כן קיימת אפשרות לפרוס את ההכנסה.

חוק מס ערך מוסף

סעיף 31(2) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 קובע פטור ממע"מ בפעולות במקרקעין, המצוינות במובאה:

"מסירת מקרקעין בדמי מפתח כמשמעותם בחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, השכרת מקרקעין שחל עליה החוק האמור ומכירתם של מקרקעין המושכרים כאמור;"

מצוין בזאת כי הפטור ממע"מ חל על כל סוגי הנכסים, שחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב-1972 (להלן: "חוק הגנת הדייר") חל עליהם, כלומר, הן על דירות מגורים והן על נכסים עסקיים, המושכרים בשכירות מוגנת.

 

שאלות
מיסוי שכירים דצמבר 2018
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית