אישור
דף הבית > חשבפדיה > דמי ניהול
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

דמי ניהול הצג הכל

חקיקה
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

הוצאות דמי ניהול מאופיינות בכך שהן משולמות בעבור ניהול שוטף ותקין של העסק, על כן לרוב יהיו הוצאות מותרות בניכוי. עם זאת, נישומים מנצלים לעתים את היות דמי הניהול הוצאה מוכרת ומשתמשים בהם לשם הסטת רווחים מגוף אחד לגוף אחר (לדוגמה כאשר משולמים דמי ניהול מחברה מרוויחה לחברה מפסידה). במקרים אלה, פקיד השומה ובית המשפט עלולים לסווג את תשלומי דמי הניהול כעסקה מלאכותית וכפועל יוצא להתעלם מהוצאות אלה. עוד קבעה הפסיקה כי על הנישומים להוכיח את אמיתות דמי הניהול ונחיצותם לשם התרתם בניכוי, וכי הסכמי ניהול אינם מספקים לשם ההכרה בהוצאה.

המחוקק בחר להתמודד עם תופעה זו וחוקק את תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח), התשס"ז-2006. תקנות אלה קובעות חובת דיווח בדוח המס השנתי על תשלום מאדם לקרובו בסכום כולל של 2 מיליון ש"ח לפחות בשנת מס בשל דמי ניהול, אם בעקבות התשלום פחת סכום המס שהיה משתלם על התשלום האמור אלמלא הועבר לקרוב בשל אחד מאלה:

(א)  לקרוב הפסד הניתן לקיזוז לפי הוראות הפקודה;

(ב)  שיעורי המס החלים על ההכנסה של הקרוב נמוכים מאלה שחלים על הכנסתו של האדם;

(ג)   ההכנסה בידי הקרוב פטורה ממס;

(ד)  ההכנסה בידי הקרוב אינה חייבת במס בישראל;

(ה)  התשלום אינו מהווה הכנסה בידי הקרוב;

הכנסות מדמי ניהול מסווגות לרוב כהכנסה ממשלח יד וימוסו בהתאם לסעיף 2(1) לפקודה.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית