אישור
דף הבית > חשבפדיה > דמי שכירות עסקיים / השכרת נכסים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

דמי שכירות עסקיים / השכרת נכסים הצג הכל

חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

הכנסות מדמי שכירות עסקיים ממוסות כהכנסה פירותית על פי סעיף 2(6) לפקודה.

תחולת הסעיף אינה מוגבלת אך ורק לדמי שכירות הנפוצים בצורתם ה"קלסית" כתשלום בין דייר למשכיר, אלא חלה על כל הכנסה המתקבלת בגין שימוש שמתיר בעל הנכס לאחר, גם אם לא כונו במפורש "דמי שכירות". 

עם זאת, הכנסה מדמי שכירות יכולה להיות מסווגת כהכנסה מעסק לפי סעיף 2(1) לפקודה, אם ההשכרות עולות לכדי עסק, על פי מבחני הפסיקה הבוחנים בעיקר אם המשכיר מבצע פעולות הטפלות לבעלות על המקרקעין, שבלעדיהן לא הייתה מתבצעת השכרה (הכנסה לפי 2(6)) לבין פעולות העולות על פעולות שוטפות לתחזוק המקרקעין, המביאות לפיתוחו ולהשבחתו (הכנסה לפי 2(1)). להבחנה בין סיווג מקור ההכנסה נפקות רבה, בעיקר לעניין שאלת קיזוז ההפסדים המותרים כנגד הכנסה מעסק בלבד.

עוד נציין כי כמה פסקי דין דנו בשאלה אם שיפורים ושיפוצים במושכר חייבים במס בידי המשכיר כהכנסה מדמי שכירות, ונבחנו בהם כמה פרמטרים ובהם האם השוכר ביצע את התיקונים כ"מתנדב", האם השוכר ויתר בתמורה על חלק מהשכירות והאם למשכיר יש שליטה על מעשי השוכר.

אם המשכיר הוא יחיד, שיעור המס שיחול עליו יהיה על פי שיעור המס השולי החל על היחיד, ולעתים יהיה שיעור המס על פי הקבוע בסעיף 121(ב), אם הוא מקיים את תנאי סעיף 1 לפקודה, המגדירים הכנסה מיגיעה אישית. נוסף על כך תיתכן חבות במע"מ על דמי השכירות, אם תסווג העסקה כעסקת אקראי כהגדרתה בחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975.

נציין כי הוצאות בשל דמי שכירות עבור העסק אשר שימשו את העסק בייצור הכנסתו, מותרות בניכוי על פי סעיף 17(2) לפקודה.

פטור ממס להכנסה מדמי שכירות מסוימים

במסגרת התיקון לתיקון 132 לפקודת מס הכנסה הוסף סעיף 9ד לפקודה המעניק פטור ליחידים שעונים על כל התנאים המצטברים כלהלן: הם תושבי ישראל; בעבר היו בעלי הכנסה מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל, והנכס המושכר (שבגינו נדרש הפטור) שימש בידיהם להפקת הכנסה זו; מלאו להם 65 שנים (לגבר) או 60 שנים (לאישה); אין להם הכנסות מקצבה פטורה לפי סעיפים 9א או 9ב לפקודה, ואין להם הכנסות מריבית בפיקדון בתאגיד בנקאי שבגינה ביקשו פטור לפי סעיפים 125ד או 125ה לפקודה. כמו כן נדרש כי הכנסת השכירות לא תשולם בידי גוף קשור או קרוב.

ההכנסה שהפטור חל עליה היא ההכנסה החייבת (ללא קיזוזי הפסדים, הוצאות ופטורים) מדמי שכירות ממקרקעין, ממבנים ומנכסים אחרים אשר שימשו בידי המשכיר במישרין להפקת הכנסתו מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל, והם בבעלות המשכיר ולא בבעלות גוף משפטי אחר. כן נדרש כי דמי השכירות לא ישולמו לנישום על ידי קרובו, חברה בשליטתו או חברה בשליטת קרובו.

סכום הפטור הוא מכפלה של 35% מדמי השכירות כאמור ב-2%, לכל שנת מס שבה שימש הנכס את הנישום במישרין להפקת הכנסתו מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל (להלן: "הוותק"), עד לתקרה של 35 שנים. סכום דמי השכירות הפטורים לשנת מס לא יהיה גבוה מסכום התקרה בסעיף 9א לפקודה, כשהוא מוכפל ב-12.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית