אישור
דף הבית > חשבפדיה > הוצאות - דמי שכירות מקרקעין
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הוצאות - דמי שכירות מקרקעין הצג הכל

חקיקה
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

סעיף 17(2) לפקודת מס הכנסה קובע כי דמי שכירות ששילם שוכר בגין בניין או קרקע שהיו תפוסים על ידו לשם השגת ההכנסה הם הוצאה מוכרת, וזאת בתנאי שמתשלומים אלו נוכה מס במקור, בשיעור 35% או פחות לפי אישור פקיד השומה, והתשלומים בגין דמי השכירות והמס שנוכה בגינם דווחו לרשויות המס.

הוראות תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) קובעות כדלקמן:

"'הוצאה' - הוצאה המותרת לניכוי לפי סעיפים 17 עד 27 ו-30 לפקודה, לרבות החזר הוצאה, וכן הוצאה מסוג ההוצאות הנזכרות בתקנות אלה שהוציא חבר-בני-אדם שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודה, והכול בין אם הוצאה על ידי הנישום ובין אם על ידי אדם אחר מטעמו, לרבות עובד של הנישום;"

 

המבחן שנקבע בפסיקה כדי לקבוע את אופייה של ההוצאה הוא אם ההוצאה שומרת על הקיים או יוצרת יתרון מתמיד.

הוצאה שמטרתה להשתחרר מחוזה מכביד במהלך ייצור הכנסה היא הוצאה מותרת מכוח סעיף 17 לפקודה. לפיכך התשלום שמשלם משכיר לשוכר בעבור שחרור מחוזה (גם אם לא נכלל במפורש בהסכם מנגנון פינוי מוקדם), לצורך השכרת הנכס לשוכר אחר מסיבות שונות (למשל לצורך קבלת דמי שכירות גבוהים יותר), או כדי שהנכס המושכר יהא פנוי (למשל לצורך התאמתו להשכרה נוספת או לצורך עצמי אחר), תשלום כזה יכול להיחשב לשמירה על הקיים - כלומר, הוצאה פירותית המותרת בניכוי. (זאת לעומת יצירת יתרון מתמיד - הוצאה הונית שמהותה יצירת נכס חדש שלא היה ברשות הנישום בעבר, ולכן לא תותר בניכוי).

בשולי הדברים נציין כי בנוגע לשוכר יש לדון מהו אופי הפיצוי שקיבל (הוני או פירותי), אך סביר להניח שמדובר בפיצוי פירותי ולא הוני. עם זאת יש לזכור כי בסיווג התשלום ייתכן שלא תהיה הקבלה בין המשלם למקבל.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית