אישור
דף הבית > חשבפדיה > טלפון/ טלפון נייד – ניכוי הוצאות
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

טלפון/ טלפון נייד – ניכוי הוצאות הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מס הכנסה - שווי

בתיקון 129 לפקודת מס הכנסה אשר פורסם ביום 17.2.2002 הוסף לסעיף 2(2) גם שווי שימוש ברדיו טלפון נייד ששר האוצר הוסמך לקבוע את שווי השימוש בו.

השר קבע את השווי כאמור בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב-2002. כמו כן הוסף לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) תיקון לפיו הוגבלה התרת הוצאות החזקת רדיו טלפון נייד. תחולתם של התיקונים האמורים היא מיום 1.5.2002 ואילך.

תקנה 2 לתקנות מס הכנתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד) קובעת כי שווי השימוש לכל חודש ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשות העובד, למעט רדיו טלפון כאמור שניתן להתקשר ממנו למקום העבודה בלבד, יהיה מחצית מההוצאה החודשית, או 100 שקלים חדשים לחודש (בשנת המס 2012) לפי הנמוך, והכuההוצאה החודשית ששילם העובד בשל אותו רדיו טלפון נייד.

מס הכנסה - ניכוי הוצאות

סעיף 2ב(ג) לתקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסויימות קובע כי:

(1) לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת רדיו טלפון נייד המשמש בייצור הכנסה, בסכום של 1,200 שקלים חדשים (לשנת 2012) או מחצית מההוצאות, לפי הנמוך.

(2) על אף האמור בפסקה (1), הוצאות מעביד בשל רדיו טלפון נייד שהועמד לרשות עובד, כמשמעותו בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), יותרו בניכוי במלואן.

(3) לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת רדיו טלפון נייד שהוצאו בייצור הכנסת עבודה.

(4) בסעיף זה, "רדיו טלפון נייד" - למעט רדיו טלפון נייד המותקן באופן קבוע במרכזיה במקום עסקו או משלח ידו של הנישום.

 

מע"מ

בהוראת הפרשנות מס' 1/98 נקבע, כי עוסק רשאי לנכות שני שלישים ממס התשומות, הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לו, בגין רכישת טלפון סלולארי ובגין השימוש השוטף בו, זאת בהתאם לתקנה 18(ב)(2) לתקנות מס ערך מוסף.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית