אישור
דף הבית > חשבפדיה > הוצאות לינה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הוצאות לינה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מס הכנסה - ניכוי הוצאות:

תקנה 2(2)(א) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) קובעת כי הוצאות לינה וארוחת בוקר יוכרו בתנאים הבאים:

(א)  הוצאות לינה שהוציא נישום בישראל או ב"אזור", ובלבד שהסכום המותר בניכוי אינו עולה על הסכומים הנקובים בפסקה (2)(ב)(1)(ב), דהיינו:

(1) לגבי לינה שעלותה נמוכה מ-112 דולר - כל הוצאות הלינה המוכרות;

(2)  לגבי לינה שעלותה גבוהה מ-112 דולר - 75% מהוצאות הלינה המוכרות, אך לא פחות מ-12 דולר ללינה.

(ב)  הסכום יחושב בש"ח לפי השער היציג של הדולר כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד הלינה, ואולם הוצאות שהוציא נישום ללינה במקום המרוחק פחות מ-100 קילומטרים ממקום מגוריו או ממקום עיסוקו העיקרי לא יותרו בניכוי, זולת אם שוכנע פקיד השומה שהלינה הייתה הכרחית לייצור ההכנסה של הנישום.

כמו כן יותרו בניכוי הוצאות שהוציא נישום בשל ארוחת בוקר הכלולה במחיר לינה המותרת בניכוי, כאמור בפסקת משנה (א) לעיל.

(ג)   הוראות פסקה זו לא יחולו על הוצאות לינה שהוציא הנישום במסגרת השתתפות בכנס בתחום עיסוקו.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית