אישור
דף הבית > חשבפדיה > הוצאות עודפות
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הוצאות עודפות הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

סעיף 181ב לפקודת מס הכנסה מגדיר הוצאה עודפת כהוצאה המשולמת בידי חבר בני אדם כהגדרת המושג בסעיף 1 לפקודה, ואינה מותרת בניכוי על פי סעיפים 31 ו-32 לפקודה והתקנות שמכוחם.

על פי הוראות הסעיף יש לשלם מקדמות בגין הוצאות עודפות כדלקמן:

1.   חבר בני אדם שהוא מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה או שהכנסתו פטורה ממס או שעיסוקו אינו לשם קבלת רווחים או שנקבע בחוק שדינו לעניין תשלום המס כדין המדינה (חבר בני אדם שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודה), ישלם מקדמה על סך 90% מסך ההוצאה העודפת.

2.   חבר בני אדם אחר ישלם 45% מסך ההוצאה העודפת.

את המקדמות על ההוצאות העודפות יש לשלם באופן שוטף במהלך שנת המס בטופס 102 - ראו תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות), התשל"ב-1972.

נוסף על תשלום המקדמות באופן שוטף בטופס 102 יש למלא ולהגיש דוח שנתי מספר 1235 כנספח לדוחות השנתיים המוגשים לפקיד השומה.

 

שאלות
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית