אישור
דף הבית > חשבפדיה > היטל השבחה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

היטל השבחה הצג הכל

חקיקה
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

היטל השבחה מוטל מכוח סעיף 196א לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 והוא בעל חשיבות מרובה בעת ביצוע עסקאות מקרקעין. הסכום הנגבה כהיטל ההשבחה הוא גבוה - מחצית מסכום ההשבחה שנגרמה עקב אישורה של תכנית או עקב מתן הקלה או התרת שימוש חורג והוא מוטל אך ורק על השבחה זו, ולא עקב עליית ערך המקרקעין בשוק הנדל"ן. ההיטל אינו מהווה אגרה עבור פעולות הרשות המקומית - מדובר במס הנגבה מהנישום. על פי סעיף 4(7) לתוספת השלישית, יום אירוע המס שבשלו יש לשלם את ההיטל הוא יום תחילת התכנית או יום אישור ההקלה או השימוש החורג, ומיום זה יחולו ריבית והצמדה על הסכום לתשלום. 

על פי קביעת בית המשפט, שווי המקרקעין שעליהם מחושב היטל ההשבחה כולל את המע"מ בגינו, כלומר, גם על רכיב המע"מ יש לשלם היטל השבחה.

המחוקק קבע פטורים מההיטל, התלויים באופיו של הנכס ושל הנישום, וביניהם ניתן למצוא פטור ליחידים לבנייה ולהרחבה של דירת מגורים, וכן פטור המוענק למוסד או להקדש ציבורי, על מקרקעין שמשמשים אותם למטרותיהם הציבוריות, או שהתמורה ממכירתם תשמש למטרותיהם אלה.

 

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית