אישור
דף הבית > חשבפדיה > הכנסות פסיביות
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הכנסות פסיביות הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מס הכנסה

הכנסות ממקורות הכנסה אשר אין הם "עסק או "משלח-יד", כגון הכנסות מדמי שכירות, הכנסות מתמלוגים, מדיווידנד ומריבית, מדמי מפתח וכד', נחשבות להכנסות פסיביות והן תמוסינה על פי סעיף 2(6) או 2(7) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה").

ביטוח לאומי

דוגמאות להכנסות שהמוסד לביטוח לאומי רואה בהן הכנסות פסיביות הן: דיווידנד, שכר דירקטורים, הכנסות מחוץ לארץ, ריבית, דמי ניכיון, דמי שכירות ועוד.

החל בשנת 2008 הגדיר חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 מושג חדש - "הכנסה אחרת". זוהי הכנסה מן המקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודה שאינה הכנסה מעבודתו של המבוטח כעובד שכיר, ואינה הכנסה מעבודתו כ"עובד עצמאי" (הכוונה להכנסות פסיביות, וכן להכנסות של עצמאי שאינו כלול בהגדרת "עובד עצמאי").

על פי התיקון ישלם מבוטח שהוא עובד שכיר ו/או "עובד עצמאי" את דמי הביטוח על "הכנסתו האחרת", גם אם ההכנסה האחרת פחותה ממחצית סך הכנסותיו. ואולם, לא תובא בחשבון הכנסה אחרת עד סכום של 25% מן השכר הממוצע במשק, והיא פטורה מתשלום דמי ביטוח.

על פי חוזר הביטוח הלאומי, חובת התשלום אינה מן השקל הראשון, אלא על ההכנסה העולה על 25% מן השכר הממוצע במשק (בשנת 2012, השכר הממוצע במשק הוא 8,619 ש"ח לחודש).

מע"מ

סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 בהגדרת "מכר" לרבות השכרתו.

פסיקה
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית