אישור
דף הבית > חשבפדיה > הלוואות
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הלוואות הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מס הכנסה

סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") מסדיר את אופן המיסוי של קבלת הלוואות "מוזלות". בסעיף נקבע כי הלוואה שמתקבלת ללא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שנקבע לעניין זה, יראו את ההפרש כלהלן:

(א)  בהלוואה שניתנה בקשר ליחסי עובד מעביד - כהכנסת עבודה.

(ב)  בהלוואה שקיבל אדם ממי שהוא מספק לו שירותים (זולת אם ניתנה ההלוואה ללא קשר עם השירותים שסופקו) - כהכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה.

(ג)   בהלוואה שאינה נכללת בשני המקרים שלעיל ואשר התקבלה בידי בעל שליטה או קרובו, מחברה בשליטתו (למעט הלוואה מחברה בת לחברה אם, ובתנאי שהחברה האם אינה חברה משפחתית או חברה שקופה) - כהכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה.

לעניין מע"מ:

עסקה החייבת במע"מ כוללת בין היתר בהגדרתה בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 עסקת מתן שירות, לרבות עסקאות אקראי.

 

הפניות

חקיקה

פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961 1443966

הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י), התשע"ב-2012      3527110

תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית) (תיקון), התשע"ב-2011       1456311

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 185), התשע"א - 2011  1680587

חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975       1443967

 

חוזרים
פסיקה
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית