אישור
דף הבית > חשבפדיה > הלוואת בעלים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הלוואת בעלים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

הלוואת בעלים היא כלי מימוני שבה משתמשים בעלי מניות של חברה כדי להלוות כספים לחברה שבבעלותם. לרוב ניתנת ההלוואה ללא ריבית וללא מועד פירעון.

החברה מקבלת ההלוואה רשאית לנכות את הוצאות הפרשי ההצמדה בגין הלוואת בעלים, ובלבד שהם שימשו בייצור הכנסתה (בהתאם להוראות סעיף 17 לפקודה). נוסף על כך, ההוצאות בגין הפרשי ההצמדה יותרו בניכוי לחברה על בסיס צבירה (לא יחולו לגביהן הוראות סעיף 18(ב) לפקודה), בהתקיים התנאים שנקבעו בתקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה), התשמ"ח-1998.

בעל המניות נותן ההלוואה שהוא יחיד, זכאי לפטור ממס בשיעור עליית המדד על הלוואתו עד לתקרה מסויימת, על פי התקנות, אם הוא עומד בתנאים המנויים בהן. נוסף על כך ייתכן שהפרשי ההצמדה יהיו פטורים גם לפי סעיף 9(13) לפקודה, אם הוא עומד בתנאי הסעיף. אם ההלוואה צוברת ריבית ובעל המניות הוא יחיד בעל מניות מהותי, סעיף 125ג(ד)(3) לפקודה קובע כי בעל המניות ימוסה בשיעור מס שולי.

נציין כי כאשר הלוואת הבעלים אינה קובעת ריבית כלל או קובעת ריבית נמוכה במיוחד, ונותן ההלוואה אינו מחויב לרשום את ההלוואה בפנקסי החשבונות שלו, המנוהלים על פי השיטה הכפולה, אין תחולה לסעיף 3(י) לפקודה הקובע ריבית מינימלית על הלוואות מסוג זה.  

כאשר חברה נותנת לבעל שליטה הלוואה ללא ריבית או בריבית נמוכה מהשיעור שקבע לעניין זה שר האוצר (4.68%נכון לשנת 2012), קובע סעיף 3(י) לפקודה כי יראו את הפרש הריבית כהכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה בידי החברה.

 

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית