אישור
דף הבית > חשבפדיה > העברת מניות
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

העברת מניות הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

העברת מניות מאדם אחד לשני, בין שבתמורה ובין שלאו - היא בבחינת אירוע החייב במס בידי המוכר (המעביר), והתמורה בגין המניות המועברות תיקבע על פי המחיר שיש לצפות לו בעסקה שהצדדים לה אינם קשורים זה לזה.

ככלל, שווי המניות ייגזר משווי ההון העצמי של החברה וליתרת הרווחים שטרם חולקו (עודפים) מרכיב משמעותי בקביעת השווי, אך לא רק להם. למשל, ייתכנו מצבים שבהם לחברה נכסים הרשומים בספריה שלא על פי שוויים הריאלי ו/או נכסים אחרים שכלל לא קיבלו ביטוי בספרים, כגון מוניטין אשר נצמח לחברה לאורך שנות פעילותה.

סעיף 104א לפקודת מס הכנסה אכן מקנה פטור ממס בגין רווח הון אשר נוצר בעת העברת נכס מידי בעל מניות לחברה בשליטתו בתמורה להקצאת מניות באותה חברה.

סעיף 104ג לפקודת מס הכנסה קובע תנאים לפטור ממס במקרה של חברה המעבירה לבעל מניותיה את כל המניות שהיא מחזיקה בחברה אחרת בשל מכירת המניות המועברות בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף.

סעיף 104ה לפקודת מס הכנסה קובע כי חברה קולטת שהועבר אליה נכס בתמורה למניותיה, "נכנסת לנעלי" המעביר לעניין המחיר המקורי, יתרת המחיר המקורי, יום הרכישה ושווי הרכישה של אותו הנכס אשר הועבר על פי סעיפים 104א או 104ב לפקודה. לפיכך, יש לרשום את הנכס בספרי החברה על פי יתרתו המופחתת אצל היחיד המעביר.

מיסוי מקרקעין

סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין מאפשר תנאים שונים לביצוע העברת נכס כאמור לחברה, בפטור ממס שבח (ובחבות במס רכישה בשיעור של 0.5% משווי הנכס לפי הפקודה, ושל 5% משווי הנכס לפי החוק).

אחד מן התנאים הוא הקצאת מניות למעביר הזכויות, באותה מידה שבה היו לו זכויות במקרקעין שנמכרו לאיגוד.

תקנה 20 לתקנות מס רכישה קובעת כי: "במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו, יהיה מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל."

 

חוזרים
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית