אישור
דף הבית > חשבפדיה > הפרשי הצמדה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הפרשי הצמדה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

הכנסה מריבית והפרשי הצמדה

הגדרת "הפרשי הצמדה" בסעיף 1 לפקודה:

"כל סכום שנוסף לחוב או לסכום תביעה - עקב הצמדה לשער המטבע, למדד המחירים לצרכן או למדד אחר, לרבות הפרשי שער; ואולם לעניין פטור ממס יראו כהפרשי הצמדה כל סכום שנוסף לחוב או לסכום תביעה עקב הצמדה לשער המטבע או למדד המחירים לצרכן, לרבות הפרשי שער;"

סעיף 2(4) לפקודה קובע כי ההכנסה מריבית או מהפרשי הצמדה בידי יחיד חייבת במס, בין אם הופקה, נצמחה, או נתקבלה בישראל ובידי תושב ישראל; ובין אם ההכנסה כאמור הופקה, נצמחה, או נתקבלה מחוץ לישראל. סעיף זה קובע את מקור ההכנסה החייבת במס.

סעיף 9(24) לפקודת מס הכנסה פוטר ממס הפרשי הצמדה על פי התנאים הבאים:

"ריבית והפרשי הצמדה שקיבל נישום בשל מס ששילם ביתר, ריבית והפרשי הצמדה שקיבל עוסק לפי סעיף 105 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, וריבית והפרשי הצמדה שקיבל נישום מכוח סעיף 103א לחוק מס שבח; הוראה זו לא תחול לגבי נישום שריבית והפרשי הצמדה הן בידיו הכנסה לפי סעיף 2(1)."

סעיף 16ב לפקודת מס הכנסה דן בפטור ממס בגין הפרשי הצמדה מסוימים: "...הפרשי הצמדה שנוספו לסכום חוב או תביעה מסוגי חובות או תביעות שנקבעו. לענין זה, "הפרשי הצמדה" כולם או חלקם - לרבות ריבית, בסכום כולל שאינו עולה על הסכום שהיה צריך להוסיפו לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן כאמור בסעיף 159א(א), אילו היו החוב או התביעה צמודים למדד בתקופה המתאימה.

מכוח הסעיף הותקנו תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה).

ניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה

סעיף 17 לפקודת מס הכנסה קובע כי גם הוצאות ריבית והפרשי הצמדה, שנצברו על חוב מס הכנסה, יותרו בניכוי. זאת, על אף אי עמידת אלה בתנאי סעיף 17 רישה לפקודה.

"ריבית והפרשי הצמדה

(1)  (א)  סכומים המשתלמים בתור ריבית או הפרשי הצמדה על כסף שלווה, אם נוכח פקיד השומה שהם משתלמים על הון ששימש בהשגת הכנסה;

(ב)  נישום התובע ניכוי ריבית או הפרשי הצמדה על פי פסקת משנה (א) בשנה שבה קיבל ריבית או הפרשי הצמדה פטורים ממס על פי סעיף 9(24), לא יותר לו לניכוי סכום השווה לסכום הריבית והפרשי ההצמדה הפטורים כאמור, למעט הגבוה משני אלה:

(1)  סכום שקיבל בשל מס יתר ששילם משום שפקיד השומה דרש ממנו לשלמו או שנוכה ממנו במקור;

(2)  סכום שקיבל בשל אותו חלק ממס היתר שאינו עולה על 15% מהמס המגיע ממנו על פי שומתו העצמית;"

 

פסיקה
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית