אישור
דף הבית > חשבפדיה > התיישנות מס הכנסה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

התיישנות מס הכנסה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מפעם לפעם עולות סוגיות חשובות ועקרוניות הנוגעת לדרישה פתאומית ומפתיעה המגיעה מרשויות המס, ומורה לאזרח להגיש דוחות אישיים לשנים עברו. אין מדובר בדרישה שהייתה קיימת מלכתחילה, והנישום לא נענה לה מסיבות כאלה ואחרות, אלא בדרישה חדשה לחלוטין מאזרח שלא נדרש בעבר להגיש דוחות לאותן שנים. באופן טבעי קבלת דרישה מעין זו מעלה שאלות רבות, כגון: מדוע באה הדרישה המאוחרת? האם יש כאלה הפטורים מהגשת הדוחות? עד כמה שנים לאחור ניתן לדרוש את הגשתם? מהן הסנקציות שבאפשרותו של פקיד השומה להטיל על מי שלא ייענה לדרישה? האם דוחות אלה יכולים לעמוד לביקורת שומות? ועוד כהנה וכהנה שאלות.

להלן התייחסות לסוגיית "ההתיישנות" בחוקי המס

מס הכנסה:

המועדים לעניין התיישנות וכד' נקבעים תמיד על פי מועד הגשת הדוח בפועל, גם אם הדוח הוגש באיחור של שנים.

לעניין בדיקת הדוח ותיקון ליקויים טכניים כגון טעויות סופר וכד', כפוף פקיד השומה להוראות סעיף 145(א)(3) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), וחייב לעשות כן בתוך חצי שנה מיום הגשת הדוח.

במסגרת החוק להבראת כלכלת ישראל (תיקון 134 לפקודה) אשר פורסם ביום 1.6.2003, תוקנו סעיפים 145, 150, 152 ו-167 לפקודה העוסקים בהליכי השומה. במסגרת התיקון הוספו הוראות חדשות בנוגע לפרק הזמן שבו יכול פקיד השומה לטפל בשומה שלב א' ושלב ב'. תחולת התיקונים היא לגבי הדוחות לשנת המס 2002 ואילך. להלן התיקונים הרלוונטיים:

1.1.       שומה שלב א' - סעיף 145(א)(2) לפקודה

הסעיף תוקן ונקבע בו כי באישור המנהל רשאי פקיד השומה לבדוק את הדוח שהגיש הנישום, לאשרו או לקבוע שומה במהלך שנה נוספת מהתקופה הקבועה בסעיף. כלומר, פקיד השומה יהא רשאי לשום, במקרים אלו, בתוך ארבע שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדוח.

1.2.       שומה שלב ב' - סעיף 152(ג) לפקודה

הסעיף תוקן ונקבע בו כי תקופת ההתיישנות להוצאת שומה שלב ב' תהיה כמאוחר מאלה:

1.2.1.    בתום שנה מיום שהוגשה ההשגה;

1.2.2.    בתוך שלוש שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדוח לפי סעיף 131, ובאישור המנהל, תוך ארבע שניםמתום שנת המס כאמור.

1.3.       שומה בהיעדר דוח - סעיף 152(ג) לפקודה

הסעיף תוקן ונקבע בו כי תקופת ההתיישנות להוצאת שומה שלב ב' לאחר שיצאה שומה בהיעדר דוח (מכוח סעיף 145 (ב)) תהיה ארבע שנים מתום שנת המס שבה הוגשה ההשגה, ובאישור המנהל, בתוך חמש שנים מתום שנת המס. נוסף על כך תוקן סעיף 150(ב) לפקודה ונקבע בו כי יראו כהשגה רק דוח שהוגש לשנת המס שלגביה הוצאה השומה.

1.4.       שומת ניכויים - סעיף 167(א) לפקודה

הסעיף תוקן ונקבע בו כי תקופת ההתיישנות של שומת ניכויים תהא כמאוחר מאלה:

1.4.1.    בתקופה שבה רשאי פקיד השומה לקבוע, לפי מיטב שפיטתו, את סכום ההכנסה החייבת של אותו אדם לשנת המס שבה היה חייב בניכוי המס.

1.4.2.    בתוך שלוש שנים מתום שנת המס שבה הוגש דוח הניכויים השנתי האחרון לפי סעיפים 161, 164 ו-243, ובאישור המנהל, בתוך ארבע שנים מתום שנת המס, כאמור.

המקרים בהם ניתן לפנות בבקשה להארכת תקופת השומה

הואיל והארכת תקופת השומה היא החריג ולא הכלל, השימוש בסמכות זו תיעשה במשורה. לפיכך פנייה להארכת תקופת השומה תיעשה במקרים מיוחדים בלבד תוך התחשבות בעקרון סופיות השומה. פנייה להארכת תקופת השומה תיעשה זמן סביר לפני תום תקופת ההתיישנות הרגילה של השומה, במקרים שונים המפורטים בפקודה.

מע"מ:

סעיף 77(ב) לחוק מס ערך מוסף קובע: השומה תהיה בתוך חמש שנים לאחר הגשת הדוח, ואם הורשע החייב במס, או כופרה עבירתו, בשל מסירת ידיעות כוזבות בדוח האמור או בשל מעשה אחר שיש בו כוונה להתחמק מתשלום מס המגיע לתקופת הדוח האמור - תוך עשר שנים לאחר הגשת הדוח.

מיסוי מקרקעין:

סעיף 85 קובע: תיקון שומה תוך ארבע שנים מיום שנעשתה.

 

פסיקה
שאלות
מאמרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית