אישור
דף הבית > חשבפדיה > התיישנות ביטוח לאומי
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

התיישנות ביטוח לאומי הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

התיישנות על גביית חובות בדמי ביטוח לאומי
ביום 28.7.2014 התקבל תיקון 159 לחוק הביטוח הלאומי בגידרו נקבעו הוראות לגבי התיישנות חובות לביטוח לאומי. על פי התיקון דרישות לתשלום חובות לביטוח לאומי לגבי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות יתבצעו בתוך 7 שנים לכל היותר ממועד קיומו של החוב, בהתניות והוראות מעבר כפי שיפורט להלן.
התיישנות גביית חובות בדמי ביטוח לאומי
החל מיום 1.1.2015, אם המוסד לביטוח לאומי לא שלח לחייב דרישה לתשלום חוב דמי ביטוח בדואר, ואם שלח - לא נקט הליכי גבייה לפי פקודת המסים (גבייה), או שלא ביצע קיזוז בתוך 7 שנים ממועד הדרישה, לא ייגבו מהחייב דמי הביטוח וכל חוב הנצמח מהם, לרבות בדרך של קיזוז. אי תשלום דמי הביטוח לא יפגע בזכויות המבוטח לקצבה או לגמלה.
הגבלת אפשרות הגבייה לתקופה של שבע שנים כאמור, לא תחול לגבי מבוטח שחלה עליו חובת רישום ולא נרשם, או שלא דיווח כחוק על הכנסותיו (עצמאים ובעלי הכנסות פסיביות). לגביהם, תחל תקופת שבע השנים לעניין ההתיישנות מהמועד שבו קוימה החובה, או ממועד קבלת מידע לעניין החבות בדמי הביטוח מרשות המסים, לפי המוקדם.
לגבי מבוטח שחבות דמי הביטוח שלו תלויה בשומה סופית של פקיד השומה, והשומה הסופית נקבעה לאחר חלוף שבע השנים האמורות - תחול ההתיישנות במועד קביעת השומה הסופית.
המוסד לביטוח לאומי יוכל לגבות חובות דמי ביטוח שביום 1.1.2015 טרם חלפו 7 שנים ממועד קיומם (או ממועד מאוחר יותר כמפורט לעיל).
המוסד לביטוח לאומי יוכל לגבות חוב דמי ביטוח שביום 1.1.2015 חלפו שבע שנים מהיווצרותו ולא לפני יום 1.1.1999, אם המוסד לביטוח לאומי ישלח דרישה בדואר עד יום 30.6.2016. אם המוסד לביטוח לאומי לא שלח דרישה בדואר, או לא נקט הליכי גבייה, לא ייגבה יותר החוב וכל חוב שנצמח ממנו. אי תשלום החוב לא יפגע בזכות לגמלה או קצבה על אף הוראות כל דין.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית