אישור
דף הבית > חשבפדיה > קיזוז הפסדים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

קיזוז הפסדים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

הפסד מעסק או ממשלח יד והשכרת בניין בישראל:

מס הכנסה

סעיף 28 לפקודת מס הכנסה מפרט את מנגנון קיזוז ההפסדים שהיו לאדם בשנת מס מסויימת כנגד הכנסותיו השונות באותה שנת המס או בשנים העוקבות.

הכלל הוא שהפסד שנוצר מעסק או ממשלח יד בשנת מס מסויימת ואילו היה רווח היה מחוייב במס לפי הפקודה, ניתן לקזז אותו מכל הכנסה חייבת באותה שנת המס (סעיף 28(א)).

כשלא ניתן לקזז את ההפסד בשנת היווצרו, הוא מועבר לשנה העוקבת וניתן לקזזו לפי הכללים שלהלן:

1-   כנגד הכנסה מעסק או ממשלח יד.

2-   רווח הון בעסק או ממשלח יד - הכוונה היא לרווח הון שנוצר בעקבות מכירת נכס ששימש לפעילות העסקית.

פסיקה חשובה בנושא - פס"ד מודול בטון (עליון)

3-   קיזוז כנגד הכנסה משכר עבודה - הכנסה לפי סעיף 2(2) לפקודה - תחולה לגבי עסק או ממשלח יד שנוצר בשנת 2007 ואילך (תיקון 154 לפקודה).

הכלל הוא שניתן לקזז כך אם לאותו אדם לא הייתה הכנסה מעסק או ממשלח יד בשנת הקיזוז והוא חדל לעסוק בעסק או במשלח יד שממנו הוא מבקש לקזז את ההפסד, ומקור ההפסד אינו חברת בית, חברה משפחתית או חברה שקופה.

סעיף 28(ג) מאפשר לנישום להימנע מקיזוז הפסד כנגד מקורות שאחוז המס בהם נמוך ואינו עולה על 20%.

הפסד מבניין:

סעיף 28(ח) קובע כי ניתן לקזז הפסד שנוצר מהשכרת בניין כנגד הכנסה מאותו בניין בשנים הבאות. בפסק דין אמינוף נקבע כי אם ההכנסה היא לפי סעיף 2(6) לפקודה, אזי קיזוז ההפסד יהיה כנגד אותו מקור פיזי (כלומר אותו בניין), ולא כנגד מקור משפטי, כלומר בניינים אחרים.

יש לציין כי לעניין הסעיף נקבע כי רווח הון כולל שבח לפי חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963.

 

פסיקה
שאלות
מאמרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית