אישור
דף הבית > חשבפדיה > ניכוי הוצאות - זיכיון
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

ניכוי הוצאות - זיכיון הצג הכל

חקיקה
פסיקה
שאלות
ערכים מקושרים

"זיכיון" - מתן זכויות שימוש בקניין רוחני או בידע תעשייתי, בין שהם מוגנים בסימן מסחר, סימן שירות, זכות יוצרים, פטנט, זכויות מדגם או הגנה אחרת של קניין רוחני, ובין שהם מאופיינים כשם מסחרי, עיצובים או מודלים ייחודיים, והכול אם מתן הזכויות נדרש לשם ביצוע מכירת הטובין לצרכנים סופיים ומהווה בעיני הצרכן חלק מהותי מערך הטובין הנמכרים;

בפקודת מס הכנסה ובתקנותיה לא נקבע שיעור פחת כלשהו לזיכיון.

מכל מקום, יש לבחון כסוגיה מקדמית מהי מהותו של הנכס שנוהגים לכנותו "זיכיון": האם מדובר בהוצאה הונית או שמא בהוצאה פירותית. ההבחנה תהיה תלויה במקרים רבים בהגבלות החוזיות אשר נוטל על עצמו המעביר. ככל שהולכות ורבות ההגבלות המוטלות על המעביר, כן הולך ורב אופיה ההוני של העסקה.

לדוגמה, זכות שימוש בזיכיון המוגבלת לאזור גיאוגרפי מוגדר, לתקופת זמן מוגבלת ולשימוש מסוים, יכולה במקרים מסוימים להיחשב להוצאה פירותית. כמו כן, חשוב לבחון אצל מי נשארו הזכויות הקנייניות בנכס (ראו לעניין זה גם עמ"ה 744/66, ארו ישראל פורנירים בע"מ).

במידה מסוימת ניתן להשוות את התשלום בגין הזכיין לתמלוגים המשולמים בעבור השימוש בנכס ערטילאי בייצור ההכנסה, או לדמי שכירות מראש שבמקרים מסוימים מותר לנכותם כהוצאה שוטפת.

ההנחה היא כי אם מדובר בדמי זיכיון המוגבלים לאזור מוגדר, לתקופה מסוימת ולשימוש מסוים בלי שהזכות הקניינית תועבר לבעל הזיכיון - אפשר לראות בכך תמלוגים/ דמי שכירות שמותר לנכותם.

מאידך גיסא, אם נראה בזכות האמורה בבחינת "נכס" הוני לעניין הפקודה, הרי לא נקבע

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית