אישור
דף הבית > חשבפדיה > זכות עיכבון
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

זכות עיכבון הצג הכל

פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מכוח סעיף 5 לחוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974, לקבלן תהא זכות עיכבון על נכס שמסר לו המזמין לביצוע מלאכתו או למתן שירותו, כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן המזמין עקב עסקת הקבלנות. בנסיבות מסוימות מצויה זכות זו גם בידיו של רואה חשבון, לעכב מסמכים שהגיעו אליו לצורך מתן שירות מקצועי, כבטוחה המקילה עליו את גביית שכר הטרחה המגיע לו.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית