אישור
דף הבית > חשבפדיה > חברה משפחתית מס הכנסה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

חברה משפחתית מס הכנסה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מס הכנסה

סעיף 64א לפקודת מס הכנסה קובע:

חברה משפחתית היא חברה שכל בעלי מניותיה הם בני משפחה מדרגה ראשונה ורווחיה או הפסדיה מיוחסים לבעל המניות שהוא בעל זכות לחלק הגדול ביותר של רווחי החברה או שהוא אחד מבעלי זכויות לחלקים השווים הגדולים ביותר ברווחים בה (נישום מייצג).

על פי סעיף 64א לפקודה - יכולה חברה לבקש להיות "חברה משפחתית", ובלבד שהבקשה לכך תומצא לפקיד השומה לא מאוחר מחודש לפני תחילתה של שנת המס, או בתוך שלושה חודשים לאחר התאגדותה. החל משנת 2014 תוכל חברה לבקש להיות משפחתית רק בסמוך להתאגדותה, וחברה שלא תעשה זאת לא תוכל להפוך למשפחתית בעתיד.

במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2013 בתיקון מס' 197 לפקודת מס הכנסה הוטלו מגבלות נוספות על החברה המשפחתית תוך קביעת הוראות מעבר. (ראה במדור מאמרים – פרשנויות ודברי הסבר להוראות המעבר).

הערה: הואיל ו"החברה המשפחתית" שימשה אמצעי נוח לתכנוני מס, ביטל המחוקק את קיומה החל משנת 2003. בתיקון 132 לפקודת מס הכנסה נקבע כי הגדרת "חברה שקופה" תחליף את הגדרת "חברה משפחתית" אך מאחר שהתקנות עדיין לא נקבעו, לא נכנסו החברות השקופות לתוקף. כלומר, הביטול ייכנס לתוקף מיום שיותקנו תקנות בעבור חברות שקופות. חיקוק התקנות לא נעשה, וכך הכלי של חברה משפחתית ממשיך להתקיים.

ביטוח לאומי

חל שינוי החל משנת 2008 במישור הביטוח הלאומי. לפי סעיף 373א לחוק הביטוח הלאומי , הכנסות החברה מתחלקות בסוף השנה בין בעלי המניות לפי שיעור החזקותיהם בחברה, גם אם לא חולקו בפועל, וחיוב דמי הביטוח יהיה כהכנסה פסיבית. גם אם ההכנסות יחולקו בפועל לפני תום השנה כדיווידנד, דיווידנד זה יהיה חייב בדמי ביטוח לאומי.

פסיקה
שאלות
מאמרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית