אישור
דף הבית > חשבפדיה > חברה משפחתית - ביטוח לאומי
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

חברה משפחתית - ביטוח לאומי הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

ביטוח לאומי

סעיף 373א לחוק הביטוח הלאומי קובע:

הפיקה חברה מהחברות המנויות בסעיפים 64 עד 64א1 לפקודת מס הכנסה, לפי העניין, הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה, בשנת מס פלונית, יראו את ההכנסה האמורה כאילו חולקה בסוף אותה שנת מס לחברי החברה או לבעלי המניות בה, לפי העניין, והכול בהתאם לזכאותם היחסית ברווחי החברה במועד האמור.

נושא החברה המשפחתית הגיע פעמים מספר לבתי המשפט. נזכיר את מתתיהו וייס (דב"ע מט/0-98)(ב) - שם דחה בית המשפט את דרישת המוסד לחייב הכנסת נישום מחברה משפחתית בדמי ביטוח. בית המשפט קבע כי אין לחייב במס את ההכנסה המיוחסת לנישום מהחברה המשפחתית, מטעמים מספר.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית