אישור
דף הבית > חשבפדיה > חברה שקופה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

חברה שקופה הצג הכל

חקיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

במסגרת הרפורמה במס (תיקון 132 לפקודה) שנכנסה לתוקפה ביום 1.1.2003, הומר ההסדר הקבוע בסעיף 64א הממסה חברה משפחתית, וזאת באמצעות הוספת סעיף 64א1 המכיר במבנה התארגנות חדש לצורכי מס הנקרא בפקודה 'חברה שקופה'.  

חברה שקופה היא חברה המקיימת את כל התנאים הקבועים בסעיף 64א1 לפקודה, וביקשה להיחשב ככזו באמצעות הודעה חתומה בידי כל בעלי המניות, שנמסרה לפקיד השומה בתוך 60 ימים מיום התאגדותה. על פי הסעיף, יכולים כל בעלי מניות שהם יחידים ואינם בהכרח בני משפחה, לבקש כי החברה תמוסה כחברה שקופה. על החברה להיות חברה פרטית, שמספר בעלי מניותיה אינו עולה על 50, שכל בעלי מניותיה הם יחידים תושבי ישראל, ושמניותיה הן מסוג אחד. חברה שקופה שהפרה את התנאים הללו תחדל להיות חברה שקופה ולא תוכל לחזור להיות חברה שקופה.

הכנסותיה והפסדיה של החברה השקופה יחושבו בכל שנה במישור החברה. ההכנסה מיוחסת ישירות לנישומים שהם בעלי הזכויות בה, וממוסה בידיהם. למעשה, אופן המיסוי דומה לאופן שבו מיוחסת הכנסת שותפות לשותפיה, אך לחברה שקופה האפשרות ליהנות מהיתרונות שבהתאגדות. הכנסת החברה השקופה מכל מקור, לרבות הכנסתה מדיווידנד ושבח מקרקעין והפסדיה, המיוחסת לבעלי מניותיה לפי חלקם בחברה, תשמור על סיווגה אף בידי בעל המניות, אלא אם בעל המניות היה בעל תפקיד פעיל בחברה, אזי ההכנסות המיוחסות לו ייחשבו להכנסה מיגיעה אישית.

חלוקת דיווידנד מהחברה לבעלי המניות לא תחויב במס. ניתן לגבות את המס על הכנסת החברה השקופה הן מהחברה והן מבעלי המניות (לפי חלקם ברווחי החברה). הפסדים שיוחסו לבעל מניות בשנות המס הקודמות יהא אפשר לקזז רק כנגד הכנסתו החייבת של אותו בעל מניות ולא כנגד הכנסתה של החברה השקופה.

עם כניסתה לתוקף של ההוראה בנוגע לחברה שקופה, כל חברה משפחתית תהפוך באופן אוטומטי לחברה שקופה, אלא אם כן ביקשה החברה שלא להיות חברה שקופה בתוך 60 ימים מהמועד האמור.

תחילת ההוראות לעניין חברה שקופה וביטול המעמד של חברה משפחתית יהיה ביום כניסתן לתוקף של התקנות שיתקין שר האוצר בנוגע לחברה שקופה, תקנות אשר נכון להיום טרם פורסמו.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית