אישור
דף הבית > חשבפדיה > חברת משלח יד זרה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

חברת משלח יד זרה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

סעיף 5(5) לפקודה קבע כי גם הכנסה ממשלח יד שמבצע הנישום באמצעות "חברת משלח יד זרה", תהיה חייבת במס בישראל. הסעיף נועד למנוע אפשרות להתחמק ממס באמצעות פעילות במסגרת חברה זרה. לפי סעיף זה, הכנסה שהפיקה "חברת משלח יד זרה", הנובעת מפעילות "במשלח יד מיוחד" - יראו אותה כהכנסה המופקת בישראל בידי החברה הזרה, והחייבת במס בישראל (בלי להידרש לשאלת מקום ביצוע הפעילות העסקית או השירות).
בתיקון 198 בוטל סעיף 5(5) לפקודה, וההוראות לגבי חברת משלח יד זרה הועברו לסעיף 75ב1 לפקודה, אשר במקום למסות את החברה עצמה קובע כי המיסוי יחול על בעלי המניות בחברה נשלטת זרה, ויראו אותם כאילו קיבלו בסוף כל שנה את חלקם ברווחי החברה כדיבידנד, תוך קביעת מנגנון למתן זיכוי בגין ששולמו בחו"ל וקביעת מנגנון המיסוי בעת חלוקת דיבידנד בפועל.
בפקודה מוגדרים התנאים המצטברים לקיומה של "חברת משלח יד זרה". בהיעדר אחד מן התנאים האלה, לא תבוא החברה בגדר חברת משלח יד זרה:
● החברה היא "חברת מעטים": בתמצית, המשמעות היא שרוב אמצעי השליטה בחברה הם באחזקתם של חמישה בני אדם לכל היותר.
● החברה מוחזקת, במישרין או בעקיפין, בשיעור 75% או יותר, על ידי יחידים תושבי ישראל או אזרחי ישראל תושבי יש"ע.
● רוב הכנסותיה או רווחיה של החברה (למעלה מ-50%) בשנת המס נובעים מ"משלח יד מיוחד". "משלח יד מיוחד" הוא כל עיסוק או מקצוע המנויים ברשימה סגורה של משלחי יד שנקבעה בתקנות. הרשימה אמנם סגורה, אולם היא מקיפה וגורפת. בין היתר נקבע בצו מס הכנסה (קביעת משלח יד מיוחד), התשס"ג-‏2003 כי יראו כ"משלח יד מיוחד":
"1. עיסוק או מקצוע מהמנויים להלן יהיה משלח יד מיוחד לענין סעיף 5(5) לפקודה, ובלבד שעיקר ההכנסה ממשלח היד אינה הכנסה ממכירת מלאי:
ייעוץ, לרבות בתחום הפיננסי, האישי, הביטחוני, החקלאי, הטכני, ההנדסי, הארגוני, הניהולי, המדיני, המדעי, המיסויי, העסקי, הכלכלי;
תיווך;" ועוד על פי הפירוט בצו

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית