אישור
דף הבית > חשבפדיה > חובות אבודים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

חובות אבודים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

חובות אבודים נקראים גם חובות 'רעים', כלומר, מדובר בחוב שהסיכויים לגבות אותו אפסיים. לחובות אבודים יש השלכות לעניין מס הכנסה ולעניין מס ערך מוסף.

לעניין מס הכנסה - העסקה לא נפרעה אחרי שכבר הוצאה חשבונית שהרשום בה נכלל בהכנסתה.

לעניין מס ערך מוסף - בגין העסקה הוצאה חשבונית מס כדין והועבר מס עסקאות לרשויות מע"מ.

מס ערך מוסף - המסגרת הנורמטיבית

בחינתו של חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק"), מוליכה למסקנה כי סעיף 49 יכול לשרתנו בבדיקתנו אם החוב הוא חוב אבוד, וזו לשונו:

"הוצאה חשבונית לגבי עיסקה החייבת במס והעסקה או מקצת לא יצאה לפועל נתבטלה או חלה טעות בחשבונית - ישלם המס לפי החשבונית כל עוד לא בוטלה או תוקנה כפי שקבע שר האוצר".

יסודותיו הפורמליים של סעיף 49 לחוק, עניינם שניים:

א.   הוצאה חשבונית;

ב.   העסקה חייבת במס

ככל שאמורים הדברים בחשבונית, נדמה כי מדובר בחשבונית מס  ולא בחשבונית עסקה; בין היתר משום שמחשבונית עסקה לא קיזז החייב מס תשומות וכך לא יצאו רשויות מע"מ ניזוקות.

מבחינה מהותית עוסק הסעיף בשלושה מצבים אפשריים:

א.   עסקה שלא יצאה לפועל (לרבות מקצתה של עסקה);

ב.   עסקה שבוטלה;

ג.    בחשבונית המס, שהוצאה נפלה טעות.

לאחר שהותקנו תקנות בנושא ועודכנו’ נקבעו בהן בין היתר קריטריונים העוזרים לקבוע אם החוב הוא חוב אבוד. כלומר, לא די שיכריז בעל העסק כי לא ניתן לגבות את סכום החשבונית אלא יש להוכיח כי נעשתה עסקה בפועל, כי הוצאה חשבונית וכי הסכום לא שולם. יש צורך להוכיח כי ננקטו צעדים משפטיים נגד החייב וכי הליכי ההוצאה לפועל לצורכי גביית החוב לא נשאו פרי. במקרים של הליכי פשיטת רגל יש להמציא את האישור המפרק הממונה.

לעניין מס הכנסה - המסגרת הנורמטיבית

הכללים נקבעו בשני חיקוקים: סעיף 17 (רישה) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") וסעיף קטן (4):

"17.      לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו... יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד, לרבות - ...

(4) חובות רעים שנתהוו בעסק או במשלח יד והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שהחובות נעשו רעים בשנת המס ..."

חובות אבודים יוכרו כהוצאות מוכרות לצורכי מס בשנה שבה הפכו לחובות רעים. בכדי להרים את נטל ההוכחה בדבר קיומם של חובות רעים, יש להמציא אישור מעורך דין על אודות הליכים שננקטו לשם גביית החובות ובכלל זה תיקי ההוצאה לפועל צווי פירוק או פשיטת רגל של החייב.

 

חוזרים
פסיקה
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית