אישור
דף הבית > חשבפדיה > חוק האנג'לים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

חוק האנג'לים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 (להלן: "החוק") נקבעו כהוראת שעה תמריצי מס, שמטרתם עידוד פעילות של חברות העוסקות בתעשיות עתירות ידע בשלבים שונים של צמיחתן, כלהלן:
חוק ה"אנג'לים":
סעיף 20 לפרק ז' לחוק קבע מנגנון שמטרתו תמרוץ בעלי הון לבצע השקעות בחברות ישראליות פרטיות עתירות מחקר ופיתוח, המצויות בשלב הראשוני של המחקר והפיתוח (שלב ה-seed), והעומדות בתנאים שנקבעו (להלן: "חברת מטרה"). בהתאם, נקבע בחוק כי סכום ההשקעה שהשקיע יחיד ב"חברת מטרה", עד לסך של 5 מיליון ש"ח בתמורה להקצאת מניות בה, החל ביום 1 בינואר 2011 ועד תום שנת המס 2015, יותר לו בניכוי כנגד הכנסתו מכל מקור, וזאת בפריסה על פני שלוש שנים.
לאור האמור לעיל, נקבע במסגרת הוראת השעה כי הוצאתו של יחיד או של קרובו בגין השקעתו במניות שהוקצו לו ב"חברת מטרה", עד לסך 5 מיליון ש"ח, תותר בניכוי כנגד כלל הכנסתו של היחיד במשך שלוש שנים, המתחילות בשנת המס שבה נפרע הון המניות, כל זאת בהתקיים התנאים שלהלן:
א. חברת המטרה התאגדה בישראל, והשליטה והניהול על עסקיה מופעלים בישראל;
ב. ניירות הערך של חברת המטרה אינם רשומים למסחר בבורסה במשך כל תקופת ההטבה;
ג. סכום ההשקעה במניות חברת המטרה שולם בין 1.1.2011 ל-31.12.2015;
ד. 75% מההשקעה משמשים את חברת המטרה להוצאות מחקר ופיתוח (להלן: "מו"פ"), לא יאוחר מתום תקופת ההטבה. כמו כן, עד לשנת המס (כולל) שבה מתקיים התנאי האחרון, הוצאות המו"פ של החברה הן לפחות 70% מכלל הוצאות החברה;
ה. 75% מהוצאות המו"פ שהוציאה חברת המטרה במהלך תקופת ההטבה הוצאו בישראל;
ו. היחיד יחזיק במניות חברת המטרה במשך כל תקופת ההטבה;
ז. היקף הוצאות המו"פ של חברת המטרה, בשנה שבה שולם סכום ההשקעה ובשנה שלאחריה, לא יפחת מ-50% מכלל הכנסות החברה;
ח. הוצאות המו"פ הוצאו לשם קידומו או פיתוחו של מפעל שבבעלות חברת המטרה. לעניין זה נדרש אישור המדען הראשי כי הוצאות המו"פ של חברת המטרה הן הוצאות מו"פ כהגדרתן בחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד-1984;
ט. הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה אינן בין המטרות העיקריות של ההשקעה.

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית