אישור
דף הבית > חשבפדיה > חישוב נפרד
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

חישוב נפרד הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מס הכנסה
החל משנת המס 2014 ניתן לערוך חישוב נפרד ללא מגבלות בהתקיים התנאים הבאים:
(א) יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;
(ב) כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור;
(ג) אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג - בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים;
חישוב נפרד עד תום שנת המס 2013
עד תום שנת המס 2013 קבע סעיף 66(ד) לפקודת מס הכנסה כללים לגבי חישוב נפרד. במקרים שלהלן ניתן היה לערוך 'חישוב נפרד' של המס על הכנסת בן הזוג, גם אם היתה קיימת תלות בין מקורות ההכנסה של בני הזוג:
(1) הכנסה של בני זוג העובדים בעסק משותף (לא בדירת המגורים שלהם), אף על פי שקיימת תלות במקור ההכנסה בין בני זוג העובדים יחד דרך קבע באותו עסק או משלח יד, רשאים בני הזוג לתבוע כי ייערך חישוב נפרד על הכנסה עד סך של 49,680 בשנת המס 2013 (48,960 ש"ח בשנת המס 2012) אצל בן הזוג, בהתקיים התנאים הבאים:
1. כל אחד מבני הזוג עבד במקום העיסוק הקבוע 36 שעות בשבוע לפחות במשך תקופה של 10 חודשים או יותר בשנת המס. אם נדרש חישוב נפרד לגבי חלק משנת המס, בתנאי שכל אחד מהם עבד בעסק 10/12 מהתקופה.
2. לבני הזוג אין הכנסה אחרת מעסק, משלח יד או משכורת.
3. הודעה על התביעה נמסרה לפקיד השומה חודש לפחות לפני תחילת התקופה שבעדה נדרש החישוב הנפרד של המס או מועד אחר באישור פקיד השומה.
משמעות בקשה זו לחישוב נפרד היא כי הכנסה מהעסק או משלח היד המשותף לבני הזוג, במקום שתהיה שייכת כולה רק לבן הזוג הרשום, ישויך חלק ממנה עד לסכום של 49,680 ש"ח בשנת המס 2013 (48,960 ש"ח בשנת המס 2012) לבן הזוג, ויופחת מהכנסת בן הזוג הרשום.
בנוגע להכנסה מיגיעה אישית במשק חקלאי המשותף לבעל ולאישה, אם הוכח כי אחד מהם (הבעל או האישה) עובד בעיקר מחוץ למשק, יראו שלושה רבעים מן ההכנסה כהכנסת בן הזוג העובד בעיקר במשק.
ביטוח לאומי
בחוק הביטוח הלאומי אין כל התייחסות לחישוב מאוחד. על פי העקרונות שקבע המוסד לביטוח לאומי, מחויבים בעל ואישה העובדים באותו עסק לערוך חלוקת הכנסה ביניהם. כשבני זוג עובדים בחברה שבשליטתם, מקשה המוסד לביטוח לאומי ודורש כי יתקיימו יחסי עובד ומעביד אמיתיים לכל דבר ועניין כפי שנקבעו בפסיקה, וזאת כדי להכיר בזכאות האישה לתשלום גמלאות.

חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית