אישור
דף הבית > חשבפדיה > חלוקת הכנסות
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

חלוקת הכנסות הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

ביטוח לאומי

תקנה 24 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), מחייבת יחס חלוקה בין בני זוג העובדים בעסק משותף שאינו מאוגד כחברה. לעתים רחוקות מתקיימים יחסי עובד ומעביד המצדיקים תשלום משכורת לבת הזוג, אך בדרך כלל בת הזוג אינה שכירה של הבעל בעסק המשותף שלהם.

כדי שמבוטחים ייחשבו לבני זוג באותו העסק לעניין תקנה 24 לתקנות הביטוח הלאומי, עליהם לקיים את המבחנים להלן:

1.   הם בני זוג

2.   עוסקים בעסק במשלח ידם שלא כעובדים שכירים

3.   עובדים במפעל, או בעסק של שניהם או של אחד מהם

4.   מהכנסתם מעיסוקם במפעל או בעסק הם משלמים דמי ביטוח כעצמאים

5.   הכנסתם מהעסק נקבעת על פי שומה משותפת, או שומת יחיד, או שומה של כל בן זוג בנפרד כאשר אחד מהם עובד שכיר (להלן: "שומה נפרדת").

6.   פרשנות המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") היא כי התקנה תחול רק כאשר שני בני הזוג עונים להגדרת "עובד עצמאי" שבסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי.

על בני הזוג, או על אחד מהם, להצהיר למל"ל בנוגע לכל שנת מס, עד 30 באפריל של אותה שנת מס, על שיעור החלוקה שלפיו הם מעוניינים שתחולק ההכנסה ביניהם.

ההצהרה חייבת להינתן לפני קרות מקרה המזכה לגמלה. שיעורי החלוקה בהצהרה יהיו מעוגלים ל-10% הקרובים, והם כדלקמן:

1.   אם השומה היא משותפת או שומת יחיד - חלקו של כל אחד מבני הזוג לא יפחת משיעור 33% מההכנסה מהעסק (בדרך כלל החלוקה היא 33%:67% או 50%:50%).

2.   אם השומה נפרדת - חלקו מההכנסה מהעסק של בן הזוג שהוא עובד שכיר לא יעלה על 33% מההכנסה מהעסק.

 

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית