אישור
דף הבית > חשבפדיה > טופס 6111
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

טופס 6111 הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
ערכים מקושרים

החל בשנת המס 2005, נוסף נספח חדש לדוחות השנתיים המוגשים לרשות המסים ובו מפורטים סעיפי הדוחות הכספיים. במסגרת זו מפרט כל עסק את סעיפי הדוחות הכספיים (דוח רווח והפסד ומאזן) לרבות דוח התאמה לצורכי מס, על גבי טופס מפורט ומקודד, טופס 6111. הטופס הוא חלק מן הדוח השנתי המוגש לרשות המסים לכל דבר ועניין. טופס 6111 אינו בא במקום הדוחות הכספיים הערוכים והמבוקרים על ידי מייצגים, אלא כתוספת להם והוא אינו מחליף דוח או נספח - לא לגבי נישומים המדווחים על בסיס מזומן ולא לגבי נישומים המדווחים על בסיס צבירה.

על פי סעיף 240ב(ג) לפקודה, החל מהדוחות המוגשים לשנת מס 2010 ואילך, חלה חובה להגיש את הטופס באופן מקוון.

הדרישה לדיווח אחיד בדוחות הכספיים על גבי טופס 6111 חלה על כלל בעלי העסקים, למעט החריגים הבאים - כל מי שחל עליו סעיף 3(ז)לפקודה, בנקים, חברות ביטוח וחקלאים (ענפים אלו ישולבו בעתיד בטופס). נוסף על כך ניתנת הקלה לגבי חובת הדיווח באמצעות טופס 6111 לחברות ובעלי עסקים קטנים בעלי מחזור עסקי הקטן מ-300,000 ש"ח כהגדרתו בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, אשר אינם חייבים כיום להגיש את הטופס.

טופס מקוון ייחשב לטופס ששודר באמצעות האינטרנט או בשידור על ידי מייצגים המחוברים למערכת המחשב של רשות המסים. הדרישה להגשת הטופס באופן מקוון תחול על מי שחייב בהגשת הטופס והוא אחד מאלה:

1.   חברה;

2.   מי שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה על פי הוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודה;

3.   מי שמנהל מערכת חשבונות ממוחשבת, על פי הוראות ניהול פנקסי חשבונות. כלומר, כל מי שמנהל אחד מספרי החשבון ו/או התיעוד שהוא חייב לנהל לפי הוראות ניהול פנקסים וניהלם באמצעות מחשב, ייחשב למי שמנהל מערכת חשבונות ממוחשבת לעניין הדרישה לשידור הטופס באופן מקוון. יובהר כי גם ניהול חלקי באמצעות מחשב ייחשב לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית