אישור
דף הבית > חשבפדיה > ליסינג (שכר-מכר)
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

ליסינג (שכר-מכר) הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

ליסינג תפעולי

עסקת חכירה תפעולית היא עסקה שבה משלם חוכר הנכס דמי שכירות בגין השימוש שיעשה בנכס ולא בעבור רכישת זכות קניין בנכס. לפיכך אין הוא בעל הנכס, לא מבחינה משפטית ולא מבחינה כלכלית; מרב הסיכונים והתשואות על הנכס יישארו בידי המחכיר. מקובל שחכירה תפעולית היא חכירה לטווחי זמן קצרים - עד שלוש שנים.

תשלומי השכירות הם הוצאה מוכרת לשוכר.

ליסינג מימוני - חכירה הונית:

במסגרת חכירה זו, בעת חתימת החוזה הופך השוכר לבעליו של הנכס מבחינה מהותית אך לא מבחינת הרישומים הפורמליים. לפי הכללים החשבונאיים די שיתקיים אחד מהתנאים שלהלן כדי שהחכירה תיחשב לחכירה הונית:

1.   קיימת התחייבות בלתי חוזרת של החוכר לרכישת הנכס בתום תקופת השכירות.

2.   בתום תקופת השכירות קיימת לחוכר אופציה לרכוש את הנכס במחיר סמלי.

3.   תקופת החכירה היא לפחות ל-75% מאורך חיי הנכס ולגבי משתמש יחיד או שותפות 100% מהתקופה האמורה.

ככלל חכירה הונית היא שם כולל לשתי פעולות הנעשות בו זמנית: הראשונה רכישת הנכס שהיא הוצאה הונית שתוכר בניכוי על פני שנות השימוש בנכס בדרך של הוצאות פחת. השנייה קבלת מימון לרכישתו של הנכס, כלומר יוכרו הוצאות הצמדה וריבית ששולמו בגין קבלת המימון.

תקנות מס הכנסה (ניכויים מיוחדים למשתמש בציוד בשכר-מכר), התשמ"ט-1989 מאפשרות (אינן מחייבות) לתבוע את ניכוי התשלומים בליסינג מימוני ללא הזדקקות לרישום הנכס במאזן, להפרדת רכיב הריבית הגלומה בתשלומים, לחישוב פחת וניכוי בשל פחת וכו'.

ליסינג ברכבים:

מאפייני ליסינג מימוני ((finance lease

עסקאות הליסינג המימוני מאופיינות באלה: הבעלות בנכס עוברת אל שוכר הרכב בתום תקופת השכירות; במהלך תקופת השכירות משלם שוכר הרכב תשלומים תקופתיים על השימוש ברכב, שהיוונם משקף בקירוב את השווי הנוכחי של הנכס.

במרבית עסקאות הליסינג המימוני ניתנת אופציה לשוכר לרכוש את הרכב בתום תקופת השכירות במחיר שבתאריך ההתקשרות הוא נמוך במידה ניכרת משווי השוק של הנכס בתום תקופת השכירות.

מאפייני ליסינג תפעולי (operating lease)

עסקאות ליסינג תפעולי מאופיינות באלה: הרכבים מושכרים לטווח ארוך, בדרך כלל לתקופה של שלוש שנים; שוכר הרכב משלם דמי שכירות על השימוש ברכב ולא על רכישת הבעלות ברכב.

בעסקאות הליסינג התפעולי משחלפות החברות את צי הרכב שברשותן, בדרך כלל מדי שלוש שנים מיום רכישת הרכבים.

לאור המאפיינים שפורטו לעיל עולה כי ישנו הבדל מהותי בין עסקאות הליסינג השונות.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית