אישור
דף הבית > חשבפדיה > מומחה חוץ - מומחה זר
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מומחה חוץ - מומחה זר הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

הגדרת מומחה חוץ בתקנות מס הכנסה
מומחה חוץ מוגדר בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשל"ט-1979 כך:
תושב חוץ, שנתקיימו אצלו כל אלה:
1. הוא שוהה, כדין, בישראל או באזור.
2. הוא הוזמן מחוץ לישראל בידי תושב ישראל, שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.
בכל תקופת שהות תושב החוץ בישראל או באזור:
1. הוא הועסק, או נתן שירות, בתחום מומחיותו הייחודית, כאמור.
2. על עבודתו זו שולם לו סך, העולה על 13,300 ש"ח, נכון לשנת המס 2015 (ללא שינוי משנת מס 2014 ) כשהוא מוכפל במספר חודשי שהייתו בישראל, ומסך זה נוכה כדין, מס במקור.
יש להבדיל בין מומחה חוץ לבין עובד זר.
מומחה חוץ מועסק בשכר גבוה עקב מחסור במומחים בעלי ידע ייחודי שהוא מביא אתו, ואילו עובדים זרים מועסקים בארץ בשכר נמוך ובעיסוקים שאינם חביבים על אזרחי המדינה.
חישוב המס למומחה חוץ
מומחה חוץ זכאי להכרה בהוצאות שהייה ובשל כך אינו זכאי לנקודות זיכוי, להבדיל מעובד זר שאינו זכאי לניכוי הוצאות שהייה .
חישוב המס למומחה חוץ יהיה מסך הכנסתו לאחר ניכוי הוצאות שהייה ויחושב לפי שיעורי המס הרגילים שנקבעו בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה - כלומר, כמו לעובדים שכירים רגילים.
"מומחה חוץ" זכאי לנכות מהכנסותיו בזמן שהותו בישראל לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים קלנדריים - סכומים ששילם בעד לינה או דמי שכירות בעבור דירה ששכר בישראל (כל ההוצאה מוכרת) וכן הוצאות בגין ארוחות - הוצאה שלא תעלה על 330 ש"ח ליום נכון לינואר 2015. (ללא שינוי משנת המס 2014).
הוצאות אלה חייבות להיות נתמכות במסמכים המאמתים כי מומחה החוץ עמד בהוצאתן; וזאת להנחת דעתו של פקיד השומה.
הוצאות שמשלם המעביד או מקבל השירות, כגון ביטוח בריאות, הוצאות חינוך או כל הוצאה אחרת פרט למפורטת בתקנות, קרי לינה, דמי שכירות, ארוחות - יראו בהוצאות אלה חלק בלתי נפרד משכר עבודתו או מהכנסתו של מומחה החוץ לצורך חישוב המס המגיע ממנו.
הוצאות טיסה אשר הוצאו לצורך ייצור הכנסה יותרו בניכוי; הן לא ייזקפו כשכר עבודה או כתוספת להכנסת מומחה החוץ והן יוכרו למעביד ולמקבל השירות כהוצאה.
לאחר 12 החודשים הראשונים הופך להיות עובד זר רגיל.
היטל עובדים זרים ל מומחה חוץ
מומחה חוץ מחייב את מעסיקו בתשלום "היטל עובדים זרים" על פי החוק אך יכול ומעבידו יהיה פטור מהיטל זה במידה והכנסתו של מומחה החוץ עוברת את התקרה הקבועה לפי הנקבע בסעיף (5) לחוק עובדים זרים כדלקמן:
פטור מהיטל עובדים זרים למומחה חוץ ועובד זר
מומחה חוץ או עובד זר שמשולמת לו בעבור חודש עבודה הכנסה בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק או הכנסה בסכום הגבוה מזה, ולגבי מומחה חוץ או עובד זר המועסק פחות מ-180 שעות בחודש - הכנסה בסכום השווה למספר השעות שבו הוא עובד בחודש כשהוא מחולק ב-180 ומוכפל בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק, או הכנסה בסכום הגבוה מזה.
השכר הממוצע במשק לקביעת חובת היטל עובדים זרים על מעסיקי מומחה חוץ בינואר 2015 הוא:
9,260 ש"ח לחודש = 2 x 18,520 ש"ח לחודש.
כלומר, מעסיק שמשלם לעובד זר או למומחה חוץ שכר של 18,520 ש"ח לחודש או גבוה מזה יהיה פטור מתשלום היטל עובדים זרים.
מומחה חוץ ו מומחה מאושר
"מומחה מאושר" הוא מי שהוזמן בהיותו תושב-חוץ בידי מפעל, בהסכמת המנהל, לעבוד במפעל כמומחה, ועבודתו עשויה לסייע להגשמתה של מטרת חוק זה, והוא לא היה לפני כן תושב ישראל.
סעיף 50 לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 קובע כי הכנסתו של מומחה מאושר (שימו לב, לא "מומחה חוץ" כי אם "מומחה מאושר") שמקורה בעבודה, ולמענה הוזמן, לא תעלה על 25% מאותה הכנסה, שתיחשב בשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת.
סיכום
"מומחה חוץ" - המס מהכנסתו יחושב לאחר ניכוי הוצאות שהייה ולפי מדרגות המס בישראל;
"מומחה מאושר" - מהכנסתו ינוכה מס בשיעור 25%.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית