אישור
דף הבית > חשבפדיה > מוסד כספי
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מוסד כספי הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מוסד כספי, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, אינו "עוסק" לצרכי מע"מ, ועל כן אינו משלם מע"מ על עסקאותיו. המחוקק נוהג בשיטה שונה למדידת הערך המוסף במוסד כספי, באמצעות מיסוי השכר והרווח, אשר יחדיו אמורים למדוד את הערך המוסף של המוסד הכספי. מוסד כספי חייב בתשלום מס שכר ומס רווח, על השכר ששילם והרווח שהפיק בשיעור של 16%. הגדרת שכר מופיעה בסעיף 4 לחוק מע"מ.  בעת חישוב השכר שבגינו משולם מס השכר, יש להתחשב גם במענקי פרישה ומוות ששולמו, למעט מענקים ששולמו מקופת גמל, וכן סכומים ששולמו לקרן השתלמות או לקופת גמל ודמי ביטוח לאומי ששולמו בגין העובדים, בניכוי דמי הביטוח שנוכו משכר העובדים. סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף מגדיר רווח כהכנסה חייבת, כמשמעותה בפקודה, למעט הכנסה מדיבידנד שנתקבל ממוסד כספי, אך לאחר ניכוי המס על השכר (עד שנת המס 2008 הותר בניכוי רק מחצית ממס השכר). בנוסף, בעת חישוב הרווח,  מתעלמים מהפסדים שנים קודמות.

מכח סעיף 4(ב) לחוק, ניתן לקזז הפסדים שוטפים כנגד השכר ששילם המוסד הכספי באותה שנה. ההפסדים אותם ניתן לקזז, הם אלה שאילו היו רווחים הם היו בגדר הכנסה חייבת בידי המוסד.

מוסדות כספיים מסויימים המוכרים נכסי מקרקעין בישראל או באזור והמתחייבים במס שבח על הרווחים מאותה מכירה, מתחייבים במע"מ מכוח חלופה 2 להגדרת "עסקת אקראי". רווחים מעסקאות אלו, החייבים במס שבח, אינם נכללים במסגרת ההכנסה החייבת לצורכי חישוב מס הרווח, מאחר ושולם מע"מ בגינם.

במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי, זכאי המוסד הכספי לנכות מהמס שהוא חייב בו את המס ששולם בשל רכישת המקרקעין והשבחתם אם יש בידו חשבונית מס והמס לא נוכה.

כאשר מוסד כספי מחזיק במישרין או בעקיפין, בשיעור של יותר 75% לפחות בעוסק, עליו לדווח על כך כתכנון מס חייב בדיווח, בהתאם לתקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז – 2006.

 

חוזרים
פסיקה
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית