אישור
דף הבית > חשבפדיה > מלכ"ר / עמותה / מוסד ציבורי – מס הכנסה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מלכ"ר / עמותה / מוסד ציבורי – מס הכנסה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מס הכנסה
מוסד ציבורי מוגדר בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה כחבר בני אדם אשר קיים ופועל למטרה ציבורית ונכסיו והכנסותיו משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד. עוד מגדיר הסעיף מהן המטרות הציבוריות המוכרות על פי הפקודה, אולם אין מדובר ברשימה סגורה.
מוסד ציבורי פטור ממס על כל הכנסותיו, למעט הכנסותיו של המוסד מדיווידנד, מריבית ומהפרשי הצמדה המתקבלים בידיו מחבר בני אדם שבשליטתו, העוסק בעסק, והן אינן פטורות ממס כאמור. נוסף על כך, אין פטור ממס על הכנסות מוסד ציבורי אשר אינן בעלות אופי ציבורי. הסעיף גם פוטר ממס רווח הון בידי מוסד ציבורי, אם רווח ההון אין מקורו בעסק והנכס שימש את מטרות המוסד במישרין.
ככלל, קיימים גופים רבים שפעילותם נכללת לכאורה בתחום המטרות של סעיף 9(2) לפקודה, אך פעילותם נושאת אופי עסקי ואינה פטורה ממס. קביעת מקור ההכנסות ואופיין נעשה בהתאם למבחנים לפעילות עסקית שהתגבשו בפסיקה (ראו לדוגמה עניין אגודת ידידי האוניברסיטה העברית ע"א 335/79 וכן עניין למען מכבי אבשלום בע"מ ע"א 576/66).
אדם התורם למוסד ציבורי שאושר לעניין סעיף 46 לפקודה, זכאי לזיכוי ממס במגבלת הסכומים והתקרות המנויים בסעיף 46 וכן לפטור ממס על רווח הון בעת מתן מתנה למוסד ציבורי.

חוזרים
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית