אישור
דף הבית > חשבפדיה > מלכ"ר / עמותה / מוסד ציבורי – מס ערך מוסף
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מלכ"ר / עמותה / מוסד ציבורי – מס ערך מוסף הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מע"מ

בחוק מע"מ אין התייחסות למוסד ציבורי, אלא התייחסות למלכ"ר, אשר הגדרתו שונה מהגדרת מוסד ציבורי כפי שנקבע בפקודה. חוק מס ערך מוסף קובע שלמלכ"ר ייחשב אך ורק מוסד אשר מטרתו אינה השאת רווחים. מכאן שמוסד המהווה מלכ"ר בחוק מע"מ, לאו דווקא ייחשב למוסד ציבורי בפקודה, ולהיפך.

מלכ"ר אינו נחשב לעוסק ולכן אינו חייב במס עסקאות, למעט חריגים כגון עסקת אקראי ועסקאות לקבלת שירות או רכישת נכס מתושב חוץ. מאחר שמלכ"ר אינו חייב במס עסקאות, הוא גם אינו רשאי לקזז תשומות למעט חריגים. עם זאת, מלכ"ר מחויב בתשלום מס שכר, שהוא בשיעור אחיד, על סך הוצאות השכר שלו בשנת מס (נכון לשנת 2012 - 7.5%).

סעיף 4(א) לחוק מס ערך מוסף קובע כי על פעילות בישראל של מוסד ללא כוונת רווח יוטל מס שכר באחוזים מהשכר ששילם, כפי שקבע שר האוצר בצו באישור הכנסת. כאמור לעיל שעור מס שכר הוא 7.5% לשנת המס 2012, עד תקרה שנתית בסך 174,230 ש"ח.

למנהל מע"מ הסמכות לשנות את סיווג המלכ"ר ל"עוסק" או להיפך, וכן לסווג רק חלק מפעילות המלכ"ר כעסק ולרשום אותו כ"עוסק" בנוגע לחלק זה, אם המנהל סבור כי פעילותו של המלכ"ר קרובה יותר לפעילות עסקית. הפסיקה דנה רבות בנושא זה, וקבעה קריטריונים שונים לסיווג מיהו עוסק ומיהו מלכ"ר לעניין מע"מ (ראה עניין בשערייך ירושלים ע"א 767/87).

 

פסיקה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית