אישור
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מחזור הצג הכל

חקיקה
שאלות
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

לעניין מס הכנסה, 'מחזור' כהגדרתו בסעיף 1 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, הוא המחזור (סכום המכירות והתמורה בגין שירותים) לרבות מע"מ ומסים עקיפים אחרים בשנה שקדמה לשנת המס או בשנת המס האחרונה שנערכה לגביה שומה סופית, לפי הגבוה, כשהוא מוכפל ב-12 ומחולק במספר חדשי הפעילות.

אם בשנת המס האחרונה שנערכה לגביה שומה סופית נקבע כי פנקסי הנישום היו בלתי קבילים, המחזור יחושב לפי הגבוה מבין המחזור שנקבע בשומה הסופית האחרונה שהוצאה, כאשר המחזור מתואם מהחודש הראשון של שנת השומה עד לחודש הראשון של שנת המס הקודמת, או של השנה שקדמה לשנת המס, על פי החישוב לעיל.

קיימת הוראה ספציפית לגבי נישום אשר לא היה לו מחזור בשנה הקודמת אך היה לו מחזור בשנה שקדמה לשנה הקודמת. המחזור של השנה שקדמה לשנה הקודמת יתואם לשיעור עליית המדד מהמדד של חודש נובמבר של השנה שלפני השנה הקודמת ועד מדד נובמבר של השנה הקודמת. אם לנישום לא היה מחזור גם בשנה שקדמה לשנה הקודמת, יש לבצע אומדן למחזור או הוצאות העסק, והגבוה מביניהם ייחשב למחזור.

הפסיקה קבעה כי הגדרת המחזור בסעיף 1 להוראות ניהול ספרים היא הרלוונטית בעת בחינת סוג מערכת חשבונות החלה על עוסק לפי "התוספת" להוראות הניהול החלה עליו, ולא על פי הגדרת מחזור בחוק מס ערך מוסף.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית