אישור
דף הבית > חשבפדיה > מחירי העברה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מחירי העברה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

המונח מחירי העברה (Transfer Pricing) מתייחס למחיר שיש לייחס לעסקאות הנעשות בין צדדים קשורים או צדדים בעלי עניין משותף (בלשון הסעיף - צדדים שמתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים). בדרך כלל נושא זה מתעורר בהקשר של עסקאות הנעשות בין חברות הנכללות בתאגיד רב לאומי.

לאחר כניסתו לתוקף של סעיף 85א ותחולתו לגבי עסקאות אשראי, נוצרה חובה לקבוע את מחיר השוק גם לעסקאות כאלו, בין צדדים קשורים, ולדווח על הכנסות ריבית לצורכי מס, על אף שסעיפים 3(ט) או 3(י) לא חלים על שטר ההון. לכאורה, מיום כניסת 85א לתוקף יש להחיל את הוראותיו גם בגין שטרי ההון.

ועדת הכספים של הכנסת אישרה חקיקת משנה מכוח סעיף 85א לפקודת מס הכנסה, אשר מעגנת את השיטות לקביעת המחיר המתאים לעסקאות המבוצעות עם תושבי חוץ, במקרה שקיימים בו "יחסים מיוחדים" עם תושב החוץ, ובגינם נקבע לעסקה מחיר שאינו משקף את מחיר השוק ואת סמכותו החוקית של פקיד השומה לבחון עסקאות כאמור.

התקנות קובעות את השיטות להכרה במחיר העסקה או בתנאיה כמחיר שוק או כתנאי שוק, לפי העניין, וכן חובת דיווח שנתית מצומצמת על ביצוע עסקה בין-לאומית וחובת דיווח מקיפה על העסקה האמורה הכוללת גם את חקר השוק שביצע הנישום - אם דרש זאת פקיד השומה.

עם כניסתו לתוקף של סעיף 85א לפקודה, יחויבו הנישומים לדווח ולשלם מס בישראל בהתאם למחיר השוק המתאים וההולם את אותה עסקה.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית