אישור
דף הבית > חשבפדיה > מיזוגים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מיזוגים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מיזוג יכול להתבצע בשתי דרכים עיקריות:
1. מיזוג סטטוטורי - החברה הקולטת רוכשת את הפעילות של החברה המעבירה, קרי, את נכסיה והתחייבויותיה, ומשכך החברה המעבירה מתחסלת. לבעלי המניות של החברה המתחסלת מוקצות מניות של החברה הרוכשת. המיזוג יכול להתבצע בסוף שנה בלבד.
2. מיזוג על דרך של החלפת מניות - שתי החברות נותרות פעילות בפני עצמן, והחברה האחת רוכשת את מניותיה של החברה האחרת והופכת לחברת האם שלה. כל זאת בתמורה להקצאת מניות שלה לבעלי המניות של החברה הנרכשת. המיזוג יכול להתבצע בכל שלב.
בתיקון 242 לפקודת מס הכנסה שתחולתו ביום 6.8.2017 (ראה בקטגוריית חקיקה בדף זה) נעשו שינויים בסעיפי הפקודה המסדירים את התנאים בהם שינויי מבנה בחברות לא יחויבו במס. מדובר במתן מענה לצורכי החברות הפועלות בתחום ההי טק.
בגדרו של תיקון מס' 242 לפקודה צומצמו באופן ניכר המגבלות החלות על בעלי הזכויות בחברות המשתתפות בשינויי מבנה, הורחבה באופן ניכר האפשרות למכירת זכויות על ידם, וכן, הורחבה האפשרות להקצאת זכויות חדשות לבעלי זכויות קיימים וחדשים. כמו כן, הורחבה באופן ניכר האפשרות לבצע שינויי מבנה נוספים במהלך תקופת המגבלות מבלי שהדבר יחשב כהפרת התנאים והמגבלות החלים על שינוי המבנה הקודם, וכן נקבע לראשונה, כי יתאפשר תשלום במזומן מאת החברה הקולטת לבעלי מניותיה של חברה מעבירה/ נעברת אגב המיזוג.
בנוסף, בוטל הצורך בקבלת אישור מראש של מנהל רשות המיסים בעת מיזוגן של חברות בדרך של החלפת מניות ובעת ביצוע פיצול אנכי, וקוצרה תקופת המגבלות החלה בעקבות מיזוגן של חברות בדרך של החלפת מניות והיא הועמדה על שנתיים ממועד המיזוג. כמו כן, צומצמו המגבלות החלות על קיזוז הפסדים בעקבות מיזוג סטטוטורי במקרים מסוימים, ובוטלו המגבלות על קיזוז הפסדים החלות לאחר פיצול, הורחבה האפשרות של שותפים בשותפות או בעלים משותפים בנכס להעבירו ללא חבות במס גם לחברה קיימת.
כל מיזוג (בין שמדובר במיזוג סטטוטורי ובין שבמיזוג על דרך של החלפת מניות) הוא אירוע מס חייב על פי הוראות סעיף 88 לפקודה. עם זאת, במקרים מסוימים ובעמידה במגבלות שונות, הפקודה מאפשרת דחייה של אירוע המס למועד מאוחר יותר, כמפורט בסעיף 103. התנאים העיקריים הם כי המיזוג נעשה לתכלית עסקית וכלכלית וכי הימנעות ממס או הפחתת מס לא נאותה אינן מהמטרות העיקריות של המיזוג. החברה הקולטת ממשיכה בפעילויות העסקיות שהיו בחברות טרם המיזוג, רוב הנכסים שהועברו לחברה הקולטת ורוב הנכסים שהיו ברשותה ערב המיזוג לא נמכרו במהלך "התקופה הנדרשת" כהגדרתה בסעיף 103, במהלך "התקופה הנדרשת" בעלי המניות לא ימכרו את המניות שהיו להם בסמוך לאחר המיזוג (יש הקלות לתנאי זה). כמו כן יש הגבלות לגבי שווי השוק של החברות המשתתפות במיזוג ועוד. אם במהלך התקופה הנדרשת החברה אינה עומדת במגבלות החוק, דחיית המס מתבטלת ותחול חבות מס רטרואקטיבית, בתוספת ריבית והצמדה מיום המיזוג. נציין כי בשל המגבלות הרבות, ישנן גם הקלות הניתנות במסגרת החוק ובתקנות שהותקנו מכוח סעיף 103. כמו כן ניתן לפנות לרשות המסים לקבלת החלטת מיסוי בהסכם שתקבע כי תכנית המיזוג עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 103ג לפקודה. על פניה לרשות המסים בבקשה להחלטת מיסוי יש לשלם אגרה.
במקרים שבהם הנכסים המועברים במסגרת המיזוג כוללים מקרקעין, הפטור (דחייה) הניתן במסגרת סעיף 103ב לפקודה יחול גם על מס שבח, אולם אין פטור מתשלום מס רכישה, בשיעור של 0.5%.

חוזרים
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית