אישור
דף הבית > חשבפדיה > מס חברות
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מס חברות הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

סעיף 126(א) לפקודת מס הכנסה קובע כי על הכנסתו החייבת של חבר-בני-אדם יוטל מס שייקרא "מס חברות". בתיקון 216 לפקודת מס הכנסה נקבע כי החל מ-1.1.2016 שעור מס החברות יעמוד על 25%.
עוד קובע הסעיף כי בחישוב ההכנסה החייבת לא תיכלל הכנסה מחלוקת רווחים או מדיווידנד שמקורם בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל, שנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר-בני-אדם אחר החייב במס חברות וכן לא תיכלל הכנסה שנקבע לגביה שיעור מס מיוחד. על הכנסה מדיווידנד בידי חבר בני אדם שמקורה בהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל או מדיווידנד שמקורו מחוץ לישראל יוטל מס חברות בשיעור הקבוע בסעיף 126(א) ואולם כדי למנוע כפל מס יש להביא בחשבון את מסי החוץ שהוטלו על אותו דיווידנד ועל ההכנסה שממנה חולק הדיווידנד, ולכן יראו את ההכנסה מדיווידנד כהכנסה בגובה הדיווידנד המגולם ויוטל עליה מס חברות בשיעור הקבוע בסעיף 126(א)

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית