אישור
דף הבית > חשבפדיה > מס ערך מוסף בשיעור אפס
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מס ערך מוסף בשיעור אפס הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מס ערך מוסף

סעיף 30(א) לחוק מס ערך מוסף קובע שורת עסקאות של מכירת טובין או של מתן שירותים לתושבי חוץ ולתיירים בישראל, שהמס עליהן יהיה בשיעור אפס.

מדובר בהקלה, כיוון שהעוסק נהנה "משני העולמות": מחד גיסא, אין חבות במס בגין העסקה (מס העסקאות הוא אפס), ומאידך גיסא, ניתן לנכות מס בגין תשומות ששימשו באותה העסקה.

עם זאת, החלת הסעיף לעיל לחוק מע"מ קובעת את התנאים ואת הסייגים כדלקמן:

1.   מקבל השירות הוא תושב חוץ, ואין לו עסקים/ פעילות בישראל.

2.   השירות אינו ניתן בפועל גם לתושב ישראל בישראל ו/או אין מדובר בהסכם שתושב ישראל צד לו.

3.   השירות אינו ניתן בגין נכס המצוי בישראל.

תקנה 12א(א) לתקנות מע"מ מציבה מבחן נוסף: אם השירות ניתן בדבר נכס המצוי בישראל, אזי השירות יהיה חייב במע"מ בשיעור מלא. ואולם, לחריג זה קיים חריג זהה לזה הקבוע בסעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ - אם תמורת השירות לתושב החוץ מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129-133ט לפקודת המכס, אזי השירות יהיה חייב במע"מ בשיעור אפס, אף על פי שניתן בדבר נכס המצוי בישראל.

מע"מ בשעור אפס לתיירים ושירותים לתיירים

סעיף 30(א)(8) לחוק מס ערך מוסף קובע כי יוטל מע"מ בשיעור אפס על לינה של תייר בבית מלון ועל שירותים נוספים שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, הניתנים אגב לינה כאמור.

סעיף 12 לתקנות מס ערך מוסף קובע תנאים נוספים להחלת מע"מ בשיעור אפס.

סעיף 30(א)(8)(ב)(2) לחוק מס ערך מוסף קובע כי על עסקת שעניינה "הסעת סיור של תייר ברכב מנועי פרטי או באוטובוס וכן הספקת ארוחות לתייר בידי המסיע אגב הסעה כאמור באוטובוס, בין אם הוא מספקן במישרין ובין בעקיפין;" - יחול מע"מ בשיעור אפס.

שיעור אפס על מכירת פירות וירקות

סעיף 30(א)(13) לחוק מס ערך מוסף קובע כלהלן:

"מכירת פירות וירקות מסוגים שקבע שר האוצר, שלא נעשה בהם כל עיבוד; לענין זה לא יראו כעיבוד ניקוי, בירור, אריזה, הבחלה, החסנה וקירור".

אזור סחר חופשי באילת - פטורים והנחות ממסים

סעיף 20א(2)(א)+(ב) לתקנות אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ו-1985, קובע מע"מ בשיעור אפס אשר יחול על עוסק שאינו תושב אזור אילת המספק שירות "התקנה, הפעלה, תחזוקה או הבטחת תקינותם של... (א) מעליות; (ב) מערכות מיזוג אוויר" לתושב אזור אילת לצורך עסקו באילת.

מעיון ברשימת השירותים נראה שמדובר בשירותים הדורשים מומחיות ספציפית בתחומים מיוחדים. בשים לב כי מתן שיעור מע"מ אפס הוא בבחינת הקלה מרחיקת לכת (יותר מפטור) ובשים לב שמדובר בעידוד נותני שירותים מיוחדים, הרי יש לפרש את ההקלה כך שתחול רק על אותם מומחים ספציפיים.

 

חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית