אישור
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מס שבח הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 קובע כי מס שבח מקרקעין יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין וכי השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה בניכוי הוצאות ובתוספת פחת.
מס שבח מקרקעין הוא מס רווח הון, המוטל על מוכר זכות במקרקעין/זכות באיגוד מקרקעין אשר אינה מהווה בידיו "מלאי עסקי". המס מוטל במקרה שבו נוצר למוכר רווח ממכירת הזכות במקרקעין. לא יוטל מס במקרה שנוצר הפסד.
לעניין שיעורי המס והזיכויים ממנו, יראו את השבח כחלק מההכנסה החייבת במס הכנסה בשנת המס שבה נעשתה המכירה.
תיקון 76 לחוק , שינה בין היתר את מסלול הפטור והחיוב במכירת דירת מגורים מזכה במכירות מיום 1.1.2014. מידע נוסף ראה בערכים: פטור ממס שבח ; דירה מזכה, דירת מגורים - מיסוי מקרקעין
חישוב מס שבח
השבח מגלם בתוכו שני מרכיבים: שבח ריאלי וסכום אינפלציוני.
חלוקת השבח הראלי בחישוב לפי ליניאריות רגילה:

שבח ריאלי עד תחילה המהווה את השבח הריאלי שנצבר מיום רכישת הזכות ועד ליום6.11.2001. בחלוקה למספר הימים שעברו מיום הרכישה ועד ליום המכירה כפול סכום השבח הריאלי .
● השבח הריאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי המהווה את השבח הריאלי שנצבר מיום 7.11.2001 ועד ליום 31.12.2011. בחלוקה למספר הימים שעברו מיום הרכישה ועד ליום המכירה כפול סכום השבח הריאלי.
● יתרת השבח הריאלי לאחר מועד השינוי סכום השבח הריאלי פחות סכום השבח הריאלי עד יום התחילה וסכום שבח הריאלי שלאחר יום התחילה ועד למועד השינוי.
חלוקת השבח הראלי בחישוב לפי ליניאריות חדשה לדירות מגורים מזכות:
חישוב השבח הריאלי עד יום המעבר - מספר הימים שעברו מיום הרכישה ועד ליום 1.1.2014 בחלוקה למספר הימים שעברו מיום הרכישה ועד ליום המכירה כפול סכום השבח הריאלי.
חישוב השבח הריאלי לאחר יום המעבר - סכום השבח הריאלי פחות סכום השבח הריאלי עד יום המעבר. יודגש כי בתקופת המעבר (מיום 1.1.2014 עד 31.12.2017) ישנם תנאים לזכאות לחישוב זה.
מכירת דירת מגורים מזכה ששוויוה מושפע מזכויות בניה בלתי מנוצלות בחיוב ליניארי חדש - ראה בערך דירה מזכה ובערך דירת מגורים מיסוי מקרקעין.
חישוב יתרת שווי רכישה:
יתרת שווי הרכישה מהווה את סכום שווי רכישת הזכות בש"ח בצירוף הוצאות המותרות בניכוי ובהפחתת סכומי הפחת שניתן היה לדרוש כניכוי על פי פקודת מס הכנסה (אף אם לא נדרשו כניכוי בפועל).
חישוב השבח: שווי המכירה פחות יתרת שווי הרכישה המחושב.
חישוב הסכום האינפלציוני - יתרת שווי הרכישה המתואמת פחות יתרת שווי הרכישה
הסכום האינפלציוני נחלק לאינפלציוני חייב בשיעור 10% (מיום הרכישה ועד 31/12/1993) ואינפלציוני פטור(מ-1/1/1994 ועד ליום המכירה).
הקלות במס השבח
לינאריות חדשה במכירת דירת מגורים מזכה - ראה בערך דירת מגורים מיסוי מקרקעין ובערך דירה מזכה.
שיעור מס היסטורי - סעיף 48א(ד) לחוק -ראו גם במאגר טבלאות וגם בערך שיעורי מס שבח-
פריסת המס על השבח הריאלי - סעיף 48א(ה) - ראה בערך פריסת מס שבח
קיזוז הפסדים
שיעור מיוחד להפקעה - סעיף 48ג
הנחה לרכישה בתקופה הקובעת - סעיף 48א(ד1)
פטורים ממס שבח
בחוק מיסוי מקרקעין נקבעו כמה פטורים ממס שבח, שהשכיח שבהם הוא הפטור במכירת דירת מגורים מזכה (פרק חמישי 1 לחוק). תיקון 76 לחוק שינה את התנאים לפטורים וביטל את הפטור לפי סעיף 49ב(1). ראה בערך פטור ממס שבח.

חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית