אישור
דף הבית > חשבפדיה > מפעל מאושר
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מפעל מאושר הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מפעל הזכאי לתבוע הטבות מס במסלול החלופי טרם תיקון 60 לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, קרוי בלשון החוק מפעל מאושר. נציין כי מסלול נוסף הוא מסלול מענקים. על חברה המעוניינת לקבל סטטוס של מפעל מאושר לפנות למנהלת מרכז ההשקעות ולקבל כתב אישור שניתן לאחר ביצוע בדיקות בידי מרכז ההשקעות. נוסף על כך מבצע מרכז ההשקעות בדיקות שגרתיות ונותן אישורי ביצוע לתכניות המאושרות.

הטבות המס המוקנות למפעל מאושר כפופותלעמידה בתנאים שנקבעו בחוק, בתנאים שנקבעו בכתב האישור וכן לעמידה בהתחייבויות הכלולות בתוכנית העסקית שעל בסיסהניתן כתב האישור הן תקופת פטור ממס ו/או תשלום מס חברות מופחת שנקבע על פי אזור הפיתוח שבו ממוקם המפעל המאושר וכן בשיעור מחזיקי החוץ בחברה. ההטבות על פי סעיף 47 לחוק, עבור מפעלים הנמצאים באזורים ב' ומרכז הארץ, יינתנו רק אם לא חלפו המועדים הקבועים בסעיף 47 לחוק, כלומר לא חלפו 14 שנים ממועד כתב האישור או 12 שנים מיום ההפעלה - לפי המוקדם.

רק חברות יכולות להיות זכאיות למפעל מאושר, אולם חברה משפחתית שחל עליה סעיף 64א לפקודה, קיבוץ כמשמעותו בסעיף 54 לפקודה, ואגודה שיתופית הממוסה כשותפות על פי סעיף 62 לפקודה, אינם זכאים לבחור במסלול החלופי.

הפטור ממס במסלול החלופי מותנה באי חלוקת דיווידנד מתוך ההכנסה המוטבת. למעשה אין המדובר בפטור מוחלט אלא בדחיית תשלום המס עד לחלוקת הרווחים. בשנת המס שבה מחולק סכום מתוך ההכנסה המוטבת, החברה מתחייבת במס החברות שהיה חל על סכום ההכנסה המחולקת אילולא קיבלה פטור וזאת נוסף על חובת הניכוי במקור של המס החל על דיווידנד ממפעל מאושר בשיעור 15%, המותנה בכך שהדיווידנד חולק בתוך 12 שנים מתום תקופת ההטבות.

נוסף על הטבות המס, מפעל מאושר זכאי גם לתבוע פחת מואץ בגין ההשקעות ברכוש קבוע שאושרו בכתבהאישור במהלך חמש שנות המסהראשונות להפעלת הנכסים, וביתרת השנים יתבע פחתלפי שיעור הפחת הרגיל.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית