אישור
דף הבית > חשבפדיה > מפעל מועדף
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מפעל מועדף הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

החוק לעידוד השקעות הון, מעניק הטבות מס לחברות בעלות מפעל מועדף או מפעל טכנולוגי מועדף בכפוף לתנאים וההוראות הקבועים בחוק.
לאחר תיקון 73 לחוק לעידוד השקעות הון - מסלול המפעל המועדף מזכה בשיעור מס חברות מופחת של 16% (ללא שינוי ) ובאזור פיתוח א' - מס חברות בשיעור של 7.5%). (במקום 9% עד לשנת 2016)
שיעור המס על דיבידנד המחולק לבעלי המניות מרווחי המפעל המועדף הוא 20%. כמו כן החוק מעניק הטבה של פחת מואץ על מכונות וציוד ומבנה המפעל.
מסלול המפעל המועדף הוא מסלול "ירוק", כלומר, החברה נדרשת לעמוד בתנאים ובהגדרות הקבועים בחוק לגבי מפעל מועדף. החוק מעניק במסלול המפעל המועדף את הטבות המס לחברה מועדפת בעלת מפעל מועדף על הכנסתה המועדפת. מפעל מועדף הוא מפעל תעשייתי שהוא מפעל בר תחרות כמשמעותו בסעיף 18א בחוק (ידוע כתנאי הייצוא). בעניין זה, חברה מועדפת, מפעל מועדף, מפעל תעשייתי והכנסה מועדפת - כמשמעות המונחים בסעיף 51 בחוק.

חברה מועדפת היא חברה שהתאגדה בישראל, שהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל ושהיא בעלת מפעל מועדף. מפעל מועדף צריך לקיים שני תנאים מצטברים: מפעל תעשייתי ומפעל בר-תחרות, כהגדרתם בחוק. מפעל מועדף זכאי לשיעורי מס מופחתים בגין הכנסתו המועדפת, שהופקה או נצמחה במהלך העסקים הרגיל של המפעל מפעילותו בישראל.
מפעל מועדף נדרש להגיש לרשות המיסים, יחד עם דוח המס לשנה בה הוא תובע הטבות מס, טופס מס הכנסה שמספרו 901א לצורך פירוט מכירות המפעל בשנת המס בשווקים השונים (בישראל ומחוץ לישראל).
להלן שיעורי המס המופחתים שיחולו על מפעל מועדף בטבלה שלהלן:

שנות מסאזור פיתוח א'אזור אחר
2012-201110%15%
20137%12.5%
2014-20169%16%
2017 ואילך7.5%16%

חלוקת דיווידנד שמקורו בהכנסה מועדפת, חייבת בניכוי מס במקור בשיעור 20%, למעט במקרה שבו בעל המניות מקבל הדיווידנד הוא חברה תושבת ישראל (שהרי אז החלוקה תהא פטורה מניכוי מס במקור).

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית