אישור
דף הבית > חשבפדיה > מקדמות מס הכנסה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מקדמות מס הכנסה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

סעיף 175 לפקודת מס הכנסה הוא הסעיף המנחה להטלת מקדמות. הסעיף דן במחזור, על פי קביעתו בחוק מע"מ, או במחזור אשר יקבע שר האוצר. כיום קיימות שלוש תקנות הדנות בתשלום מקדמות מכוח סעיף 175(ב) האמור:

1.   התקנות הישנות - תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור), התשמ"ב-1982, אשר נסמכו בעבר על מחזור עסקאות "רגיל" - מחזור לצורך מע"מ כמוגדר בסעיף. כיום התקנות:

א.    חלות רק על מי שחייב בהגשת דוח ונדרש לתשלום מקדמות.

ב.    נעזרות בתוספת להגדרת מחזור עסקאות שתוקנה בתקנות החדשות: תקנות מס הכנסה (כללי קביעת עסקאות, הכנסות, או מכירות לעניין מקדמות), התשס"ד-2004.

ג.    ממעטות "הכנסות מיוחדות" מהמחזור "המתוקן", שהן בעצם - שכר דירה בחוץ לארץ, הכנסה מפרסים ומהגרלות, מדיווידנדים, מריבית ממוסד כספי ומרווח הון במכירת ניירות ערך נסחרים בחוץ לארץ.

2.   התקנות החדשות - קובעות כי מחזור העסקאות לצורך תשלום מקדמות יכלול (נוסף על המחזור לצורך מע"מ) גם כל הכנסה שמקורה בסעיפים 2 ו-3 לפקודה, וכן הכנסה ממכירת נייר ערך סחיר ויחידה בקרן נאמנות, בארץ ובחוץ לארץ, ולמעט:

א.    הכנסה ממחילת חובות.

ב.    הכנסות "פיננסיות" והכנסות משכר עבודה בארץ ובחוץ לארץ, אשר מהן נוכה מלוא המס במקור בישראל.

מנוסח התקנה עולה כי כל מי שיש לו הכנסה מחוץ לישראל (שממנה, מן הסתם, לא נוכה מס במקור בישראל) נכלל במקדמות על פי תקנה זו. ואולם, התקנות הישנות ממעטות אותו מהן, ובשל כך הוא יהיה חייב בתשלום מקדמה חד שנתית בלבד, על פי תקנות חוץ לארץ: תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסות חוץ), התשס"ד-2004.

3.   תקנות חוץ לארץ - יחולו רק על יחיד שיש לו "הכנסות מיוחדות" מחוץ לארץ, אשר  לא נוכה מהן מלוא המס במקור בישראל (הוא אינו פטור ממס עליהן, בשל היותו תושב חוזר, או עולה חדש). תשלום המקדמה יתבצע אחת לשנה עד ליום 30 באפריל של השנה העוקבת, כך שעל פי התקנות הוא לא יהיה חייב בתשלום ריבית והפרשי הצמדה על סכום ששולם כ"מקדמת חוץ". תקנות אלה יחולו רק אם היחיד אינו חייב, ממילא, בתשלום מקדמות על פי התקנות הישנות (כגון אם הוא עצמאי).

 

טבלאות מידע
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית