אישור
דף הבית > חשבפדיה > מקדמות מס שבח
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מקדמות מס שבח הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

בתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין הוסף בין היתר, סעיף 15(ב)-(ה) לחוק מיסוי מקרקעין, לפיהן במכירת זכות במקרקעין אשר תמורת נקבעה בכסף בלבד, ושאינה דירת מגורים מזכה שהתבקש בשלהּ פטוֹר ממס שבח לפי פרק חמישי 1, יהיה הרוכש חייב להעביר למנהל תשלום על-חשבון מס השבח בו חייב המוֹכר ("המקדמה") בשיעור 7.5% או 15% מהתמורה, לפי העניין.
סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי חובת תשלום מס השבח במכירת זכות במקרקעין חלה על המוכר. סעיף 15(ב) לחוק קובע כי הרוכש ישלם מקדמה על חשבון מס השבח שחייב בו המוכר. גובה המקדמה נקבע כדלהלן:
15% מהתמורה אם יום הרכישה של הנכס הנמכר הוא עד 6.11.2001
7.5% מהתמורה אם יום הרכישה של הנכס הנמכר הוא 7.11.2001 ואילך.
מועד תשלום המקדמה - לאחר העברת מעל 40% מהתמורה למוכר.
המקדמה לא תחול על מכירת דירת מגורים מזכה פטורה או על עסקה שאינה כולה במזומן.
ביום 6.12.2011 פורסם ברשומות תיקון 72 לחוק מיסוי מקרקעין, שהתקבל במסגרת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011. באותו תיקון 72 נקבע, כי הוראות סעיפים 15(ב)-(ה) לחוק תבוטלנה, וזאת לגבי מכירות מיום 1.4.2013. עוד נקבע, כי שר האוצר, באישור ועדת-הכספים של הכנסת, יהיה רשאי לדחות, בצו, את מועד הביטול כאמור לתקופות נוספות.
ביום 13.5.2013 פרסם שר האוצר צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)), התשע"ג-2013, שבמסגרתו נדחה ביטול סעיפי המקדמות באופן רטרואקטיבי החל מיום 1.4.2013, ולאחר מכן פורסמו צווי דחייה נוספים. הצו האחרון משאיר בתוקף את חובת ניכוי המס במקור ותשלום המקדמות עד יום 31.5.2014.

חקיקה
חוזרים
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית