אישור
דף הבית > חשבפדיה > מתנדבים מס הכנסה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מתנדבים מס הכנסה הצג הכל

חקיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מס הכנסה

בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי) (להלן "התקנות") : מוגדר 'מתנדב' - "יחיד שמתקיימים לגביו שני אלה:

(1)  הוא עושה פעילות התנדבותית לקידום המטרות הציבוריות של המוסד הציבורי;

(2)  לא הייתה לו הכנסה מהמוסד הציבורי, במישרין או בעקיפין, או כל תמורה או טובת הנאה אחרת, למעט לכיסוי הוצאות שהוציא, במישרין או בעקיפין".

 

תקנה 2 לתקנות קובעת פטור ממס בידי המתנדב, שחל  "עד גובה הסכום ששילם לו המוסד הציבורי כהחזר הוצאותיו",כלומר הפטור ניתן לכל תשלום של החזר הוצאות.

נוסף על כך קובעות התקנות כי יראו תשלום שהוציא מתנדב לצורך מימוש המטרות הציבוריות של המוסד הציבורי כהוצאה אצל המוסד הציבורי, והיא תותר לו בניכוי לעניין חישוב הוצאות עודפות, לפי הקבוע בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972 (להלן: "התקנות הכלליות").

משמע, תשלום למתנדב מעבר לתקרה הקבועה בתקנות הכלליות לא יחייב במס את המתנדב, אך יביא לחיוב המוסד הציבורי במס בשל הוצאות עודפות בשיעור 90% מגובה ההוצאה העודפת.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית