אישור
דף הבית > חשבפדיה > פריסת מס שבח
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

פריסת מס שבח הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מיסוי מקרקעין

על פי סעיף 48(ה) לחוק מיסוי מקרקעין, המוכר רשאי לבקש כי המס על השבח הריאלי יחושב כאילו נבע השבח בחלקים שנתיים שווים במהלך תקופה שאינה עולה על ארבע שנות מס או על תקופת הבעלות בנכס, לפי הקצרה שבהן. את בקשת הפריסה יש להגיש על גבי טופס 7003.

מטרת הפריסה היא להפחית את שיעור המס המשוקלל תוך ניצול מדרגות המס השולי הקבועות בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה") שעדיין לא נוצלו בשל גובה ההכנסה בשנות המס הרלוונטיות, וכן לנצל את נקודות הזיכוי ככל שאלו לא נוצלו.

במכירת מקרקעין שנרכשו לפני 7.11.2001 (להלן: "היום הקובע") מס השבח החל על השבח הריאלי ועד ליום הקובע הוא בשיעור 45% ומס השבח בגין יתרת השבח הריאלי שנוצר מהיום הקובע ועד ליום המכירה הוא בשיעור 20%.

כאשר מנהל מיסוי מקרקעין מחשב את המס בדרך של פריסה, החישוב נעשה בדרך כלל על השבח הריאלי שנוצר עד ליום הקובע כך ששיעורי המס השוליים מפחיתים את המס הגבוה בשיעור 45% וכך גדל החיסכון במס באופן ניכר.

להלן התנאים להחלת חישוב פריסה:

1.   המוכר הנו תושב ישראל

2.   תקופת הפריסה המרבית הנה ל-4 שנים או "תקופת בעלות בנכס", לפי הנמוך שביניהם תקופת הפריסה תיקבע בהתאם לבקשת הנישום ויכולה להיות לתקופה הקצרה מ-4 שנים תחילת הספירה של תקופת הבעלות בנכס הנה בשנה הראשונה שלאחר המועד שבו הגיע הזכות לידי המוכר וסיומה בשנת המכירה.

3.   המוכר הגיש דוחות לפי סעיף 131 לפקודה בעבור שנות המס שבתקופת הפריסה, למעט שנות מס שלגביהן טרם חלף המועד להגשת דוחות אלה.

 

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית