אישור
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מתנות הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

ניכוי הוצאות:

סעיף 4 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) קובע כי יותרו בניכוי:

מתנות שנתן נישום, ובלבד שסכום הניכוי לא יעלה על סכום של 210 שקלים חדשים לשנה (בשנת המס 2012) לאדם אחד אם ניתנו בישראל, ועל סכום של 15 דולר של ארצות הברית לשנה לאדם אחד אם ניתנו מחוץ לישראל, ובלבד שנרשמו פרטי זיהוי המקבל, מקום נתינת המתנה וקבלות לאימות ההוצאה;

במתן מתנות ללקוחות ולאנשים הנמצאים בקשרי מסחר, סכום ההוצאה המותרת מוגבל בחישוב שנתי לכל אדם המקבל את המתנה.

על פי התקנות סכום ההוצאה המותרת נקבע לסך של 210 ש"ח לאדם לשנה, (הסכום תקף בשנת המס 2012).

מקבל המתנה שאינו שכיר אצל נותנה אינו חייב במס בגינה ואילו הנותן יכול לרשום אותה כהוצאה, כאמור לעיל.

על פי התקנות יש לציין במסמך את שם המקבל, את הקשר שלו לעסק ואת נסיבות מתן המתנה.

ההגבלות שצוינו חלות גם על גופים ציבוריים ומלכ"רים, ולא רק על עסקים.

לעניין מע"מ, הוראת תאמ"ו 62.503.3 קובעת כדלקמן "מתנה נחשבת בדרך כלל ל'עסקה' כשהצדדים קשורים זה בזה ויחולו עליה הכללים שבשתי הפסקאות לעיל. אולם מתנות הניתנות לצורכי עסק, כגון מתנות לפרסומת או לקידום מכירות, הן מכירה שניתנה לה הנחה של 100%, ולכן לא ישולם עליהן מס בפועל." דהיינו, שווי המתנה לא יחויב במס ערך מוסף, בין שייחשב שווי המתנה כמגולם במסגרת עסקת המכירה הראשית שלה הוצמדה המתנה, ובין שמחיר המתנה ייחשב אפס (100% הנחה).

שווי מתנות לעובדים:

בחוזר מס הכנסה 34/93 מ-30 ביוני 1993נקבע כי מתנות הניתנות לעובד בשגרת יחסי העבודה (מתנות לחגים), ייחשבו להכנסת עבודה בידי העובדים. לעומת זאת, מתנה בסכום סביר, שקיבל עובד ממעבידו, לא תיחשב כהכנסת עבודה בידו, אם ניתנה לרגל אירוע אישי, כגון נישואין, הולדת ילד, בר-מצווה וכו'. עוד נקבע בחוזר כי כאמת מידה לסכום סביר, יש לראות את הסכום שנקבע בתקנה 2(4) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972. (הסכום לשנת 2012 הוא 210 ש"ח בשנה). מעבר לסכום זה, יש לחייב את עודף השווי במס.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית