אישור
דף הבית > חשבפדיה > נאמנות יוצר תושב חוץ
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

נאמנות יוצר תושב חוץ הצג הכל

חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

נאמנות היא מוסד משפטי מוכר בעולם המשפט בישראל ובארצות רבות. זוהי מערכת יחסים משפטיים הנוצרת בחייו של אדם או בעקבות פטירתו, ויוצרת זיקה בין הנאמן לבין נכס לטובת נהנה או למטרה אחרת. ככלל, הנאמנות קמה מכוח הסכם בין היוצר לנאמן. בפרק הנאמנויות בפקודה, פרק רביעי 2, הוגדרו כמה סוגים של נאמנויות. קביעת סוג הנאמנות מבוססת על בחינת פרמטרים שונים בה, ובמיוחד על תושבותם של היוצר ו/או הנהנה. סוג הנאמנות קובע אם הנאמנות תיחשב לתושב ישראל או לתושב חוץ. נאמנות יוצר תושב חוץ, כקבוע בסעיף 75ט לפקודה, תיחשב לכזאת בהתקיים אחת משתי החלופות הבאות:

א.   נאמנות שבשנת יצירתה ובשנת המס כל יוצריה הם תושבי חוץ. על פי חלופה זו יכולים הנהנים בנאמנות, כולם או חלקם, להיות תושבי ישראל

ב.   נאמנות שבשנת המס כל יוצריה וכל הנהנים בה הם תושבי חוץ

 

נאמנות תיחשב לנאמנות יוצר תושב חוץ, כך שיראו את הכנסותיה ונכסיה של נאמנות זו כהכנסותיו ונכסיו של יחיד תושב חוץ. משום כך, היות שהכנסות הנאמן יחויבו במס כהכנסתו של יחיד תושב חוץ, עשויות הכנסות אלה לזכות בהטבות אמנה, על פי תושבות היוצר. המשמעות היא שאותה נאמנות תהא חייבת במס בישראל רק על הכנסותיה המופקות בישראל, כפוף להוראות הפקודה והתקנות מכוחה. נאמנות תיחשב לנאמנות יוצר תושב חוץ בין אם היא הדירה ובין אם לאו.

על נאמנות תושב חוץ בישראל לפתוח תיק במשרדי מס הכנסה, גם אם התיק אינו פעיל. נאמנות יוצר תושב חוץ שהפיקה הכנסה בישראל תסווג כתיק פעיל, ולפיכך תידרש להגיש דוח שנתי. לנאמנות נהנה תושב חוץ שאין לה הכנסה או נכס בישראל, או שניתן לה פטור מהגשת דוח לגבי הכנסה או נכס בישראל בתקנות מכוח סעיף 134א לפקודה, תסווג כתיק לא פעיל. עם זאת, נאמנות יוצר תושב חוץ שלא הייתה לה הכנסה או נכס בישראל ואם הייתה הכנסה או נכס כאמור, ניתן לה פטור מהגשת דוח מכוח סעיף 134א לפקודה, לא תירשם הנאמנות במרשם הנאמנויות ולא ייפתח לה תיק.

סעיף 131(א)(5ב) לפקודה קובע חובת הגשת דוח שנתי לגבי נאמנות החלה על נאמן, יוצר, יוצר מייצג, נהנה או נהנה מייצג, לפי העניין. לפי סעיף 134א(5) לפקודה, רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע, לגבי נאמן, פטור מחובת הגשת דוח כאמור. תקנות כאמור טרם נקבעו.

תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988, מקנות בתנאים מסוימים פטור מהגשת דוח שנתי למי שחייב בהגשתו לפי סעיף 131 לפקודה. תקנה 5 לתקנות קובעת שתושב חוץ יהא פטור מהגשת דוח אם עמד בתנאים הקבועים בתקנה. היות שלפי פרק הנאמנויות, רואים את הכנסותיהן ונכסיהן של נאמנות יוצר תושב חוץ הכנסות ונכסים של יחיד תושב חוץ, הרי למעשה, אם לנאמנות מסוג זה הופקה או נצמחה הכנסה בישראל, יש להחיל עליה את ההוראות המפורטות בתקנה 5 לתקנות.

 

חוזרים
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית