אישור
דף הבית > חשבפדיה > נוסחת השילוב
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

נוסחת השילוב הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

עד תיקון 190 לפקודה

עובד אשר עוזב את מקום עבודתו מקבל לעתים תקבול הוני ולעתים מקבל קצבה לאורך תקופה מסוימת. עובד שמקבל תקבול הוני יכול ליהנות מפטור ממס על רכיב "משכורת אחרונה" כפול הוותק שצבר במקום עבודתו. המשכורת האחרונה מוגבלת בתקרה של משכורת בפועל או 11,950 ש"ח (נכון לשנת 2012), הנמוכה מביניהן. עובד המקבל קצבה בלבד ממוסה לאור הוראות סעיף 9א לפקודה, פטור ממס על "קצבה מוכרת" או 35% מ"קצבה מזכה", הגבוה מביניהם, ובתנאי שהמקבל הגיע לגיל פרישה או שהוא מקבל קצבת שאירים.

אם קיבל אדם תקבול הוני לאחר שהחל לקבל קצבה מהמעביד או מקופת גמל או בגין ביטוח אובדן כושר עבודה, או שקיבל תקבול הוני ב-15 השנים שקדמו לקבלת הקצבה בעד השנים שבעדן משולמת הקצבה, הוא אינו זכאי ליהנות הן מהפטור המקסימלי על התקבול ההוני והן על הפטור המקסימלי על הקצבה. סעיף 9א(ג) קובע כי במקרה כזה יש להפעיל את נוסחת השילוב המקנה פטור מלא על התקבול ההוני ומקטינה את הפטור בגין הקצבה החודשית. על פי הסעיף, אם התוצאה של המענק ההוני הפטור ממס המחולקת בשנות העבודה בתוספת הקצבה ("הסכום הכולל") עולה על 8,190 ש"ח (נכון לשנת 2012), אזי הפטור לקצבה יקטן בגובה התוצאה של המכפלה של הקצבה המזכה בתוצאת הסכום הכולל בניכוי 8,190 ש"ח (נכון לשנת 2012) במונה, חלקי הסכום הכולל. וביתר פשטות:

קצבה מזכה*("סכום כולל" בניכוי 8,190)/("סכום כולל").

אפשרות נוספת היא לא לגרוע מהפטור על הקצבה ולגרוע מן הפטור על התקבול ההוני. הקטנת הפטור ההוני תחושב באופן הבא - מכפלה של הפרש של הסכום הכולל בניכוי 8,190 ש"ח (נכון לשנת 2012) בשנות הוותק.

מאחר שייתכן פער זמנים בין קבלת הקצבה לקבלת התקבול ההוני קבע סעיף 9א לפקודה מנגנון שחיקה. היה והתקבול ההוני התקבל לאחר קבלת הקצבה או בחמש השנים לפני מועד קבלת הקצבה, יש להתחשב במלוא התקבול ההוני. היה והתקבול ההוני יתקבל בין 6-15 שנה לפני הקצבה, אזי ישחקו לעניין החישוב את התקבול ההוני ב-10% בגין כל שנה.

נדגיש כי נוסחת השילוב לא חלה על כוחות הביטחון.

לאחר תיקון 190 לפקודה

תיקון 190 לפקודה חל על מי שהגיע לגיל הזכאות החל בשנת 2012. גיל הזכאות הוא גיל פרישה, או הגיל שבו יחיד החל לקבל קצבה מזכה, לפי המאוחר. היה והיחיד קיבל תקבול הוני לפני תחילת שנת 2012 ולא הגיע לגיל הזכאות בתחילת שנת 2012, תחול עליו נוסחת השילוב החדשה. ואולם, אותו נישום רשאי להודיע לפקיד שומה בתוך 90 יום ממועד הגיעו לגיל הזכאות כי רצונו להחיל על עצמו את נוסחת השילוב הישנה (טרם התיקון) והיא תחול אף על מענק פטור שנתקבל לאחר תחילת שנת 2012.

המענק הפטור לפי נוסחת השילוב החדשה הוא סכום המענקים הפטורים ממס שקדמו לגיל הזכאות וקיבל יחיד בעד שנות עבודתו - ולא יותר מ-32 שנות עבודה, למעט מענק פטור ממס שקיבל מי שפרש מעבודתו מחמת נכות רפואית יציבה בדרגה של 75% לפחות ולמעט מענקים פטורים אשר קיבל מי שפרש מכוחות הביטחון.

יתרת ההון הפטורה - תקרת הקצבה המזכה*67% (שיעור מקסימלי בעתיד)*מכפיל המרה להון (180) בניכוי מענקים פטורים בגין מקסימום 32 שנים *המקדם (1.35).

תקרת הפטור לקצבה מוגדרת כסכום השווה ליתרת ההון הפטורה חלקי מכפיל המרה להון (180).

דוגמה:

עובד פרש בשנת 2012 בהיותו בגיל הפרישה. משכורתו האחרונה 15,000 ש"ח לחודש. העובד קיבל מענק פטור בסך 250,000 בגין 35 שנות עבודה. כמו כן הוא מקבל קצבה בסך 10,000 ש"ח.

קצבה מזכה פטורה לפני ישום נוסחות השילוב - (35%+8.5%)*8,190= 3,563.

מענק פטור עד מקסימום 32 שנה - 32/35*250,000= 228,571

יתרת ההון הפטורה - 8,190*43.5%*180=641,277 בניכוי 228,571*1.35=332,706

תקרת הפטור ממס לקצבה - 332,706/180=1,848

דהיינו, במקרה זה יש גם פטור על תקבול הוני בסך 228,571 ונוסף על כך יש פטור על קצבה של 1,848 במקום 3,563. הסכומים הפטורים גדלו. 

 

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית