אישור
דף הבית > חשבפדיה > ניכויים ממשכורת
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

ניכויים ממשכורת הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

סעיף 164 לפקודה קובע כי כל המשלם או האחראי לתשלומה של הכנסת עבודה, ינכה בשעת התשלום מן הסכום המשתלם מס באופן ובשיעורים שנקבעו. סעיף זה קובע חובה כללית של ניכוי במקור על כל הכנסת עבודה שמשתלמת לעובד. מכוח הסעיף הותקנו תקנות ספציפיות הקובעות את אופן הניכוי ממשכורת ומשכר עבודה. על פי תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993, על מעביד לנכות מס ממשכורת על פי השיעורים הקבועים בתוספת א' לתקנות, כאשר מדובר במשכורת חודש, כהגדרתה. עוד קובעות התקנות כיצד לנכות מס ממשכורת אשר אינה משולמת עבור חודש, כגון משכורת יומית, בלתי קבועה וכדומה.

על פי התקנות, מעביד מוגדר ככל אדם המשלם משכורת, בין על חשבונו ובין מטעמו או על חשבון אדם אחר, לרבות קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודה, ולרבות קרן השתלמות. על פי ההגדרה, גם אדם אשר אינו המעביד בפועל של העובד אולם משלם את משכורתו, ייחשב לעובד בהתאם לתקנות, ועל כן חובת הניכוי חלה עליו.

הגדרת 'משכורת' היא הגדרה רחבה והיא כוללת, בין היתר, כל הכנסת עבודה, לרבות שווי של השימוש ברכב שהועמד לרשות העובד, ולרבות תשלומים מקופת גמל בעד דמי חופשה, דמי מחלה או דמי חגים ולרבות תשלומים מקרן השתלמות, או תשלומים בעד שבתון, קצבה לפי סעיף 2(5) לפקודה, לרבות סכום המתקבל עקב היוון קצבה שאינו פטור על פי סעיפים 9א או 9ב לפקודה, ולרבות קצבאות החייבות במס ומשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי. נוסף על כך, כל הטבה הנובעת ממימוש זכות שמקבל עובד ממעבידו לרכישת נכס או שירות, וכן הפרשי ריבית על הלוואה שקיבל עובד ממעבידו כאמור בסעיף 3(ט) לפקודה, מוגדרים משכורת, וכן מענק עקב פרישה או מוות לפי סעיף 9(7א) לפקודה. כלומר, מעבר למשכורת הבסיסית, על כל רכיב בשכר שמקבל העובד אשר עונה להגדרת משכורת, על המעביד לנכות מס על פי שיעור המס השולי של העובד, בהתבסס על חישוב הכנסתו השנתית.

על המעביד להגיש לפקיד השומה דין וחשבון בטופס 0102, הכולל את מספר העובדים ששילם להם משכורת, סכום המשכורת ששולמה, בין שנוכה ממנה מס ובין שלאו, ואת סכום המס שניכה, וכן עליו לשלם באותו מועד את סכום המס שניכה כאמור. עם תשלום המס שנוכה לפקיד השומה, על המעביד לשלם גם את סכום מס המעסיקים שהוא חייב בו. נוסף על כך, חובה על המעביד ליתן לעובד אישור, בטופס 0106, על כל המשכורת ששילם לו ועל המס שניכה ממנה, אם בכלל, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת שבה שולמה לעובד משכורת או ביום שבו חדל העובד להיות מועסק בידי המעביד, הכול לפי העניין.

 

חוזרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית