אישור
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

נכה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

דברי הסבר

מס הכנסה:

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") קובע כי עיוור או נכה בשיעור של 100% או בשיעור של 90% בתנאים המנויים בחוק, זכאי לקבל פטור מתשלום מס הכנסה על הכנסתו עד לגובה התקרה הקבועה בחוק.

נכים אשר שיעור נכותם נקבע על פי אחד מהחוקים כלהלן: פרקים ג', ו'2 ו-ט'2 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 (נוסח משולב), חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970, חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957, חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954 וחוק לפיצוי נפגעי גזזת, תשנ"ד-1994 - זכאים באופן אוטומטי לפטור ממס מכוח אותה קביעה, ואין להפנותם לוועדה רפואית הקובעת לעניין מס הכנסה את נכותם.

נכים ששיעור נכותם נקבע שלא על פי החוקים האמורים נדרשים למלא טופס בקשה לפטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה (להלן: "בקשה לקבלת פטור"), ופקיד השומה מפנה אותם לוועדה רפואית הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי כדי שזו תקבע את שיעור נכותם.

לאחר קביעת שיעור הנכות ותחולתו, רשאים הנכים להגיש לפקיד השומה דוח בקשה להחזר המס ששולם ביתר בשנים עברו.

ביטוח לאומי:

תושב ותושבת ישראל שנחשבים נכים עקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי ממחלה/ תאונה/ לידה - זכאים לגמלת נכות על פי החוקים והתקנות של ביטוח לאומי.

הערת מערכת: ראה ערך "קצבת נכות" בכל הנוגע לנכי ביטוח לאומי.

 

מיסוי מקרקעין - הקלה במס רכישה לנכה הרוכש דירת מגורים

תקנה 11(א) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974 קובעת כלהלן:

"מכירת זכות במקרקעין לנכה, לנפגע או לבן משפחה של חייל שנספה במערכה לשם שיכונם חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%, ובלבד שפטור כאמור לא יינתן לאדם אחד אלא שתי פעמים בלבד."

כלומר, התקנות מעניקות הקלה לנכה הרוכש דירת מגורים לשם שיכונו. ההקלה אינה מוגבלת בסכום, ועל הנכה להתגורר בדירה לשם שיכונו במשך זמן סביר. ייתכן שמגורים בדירה במשך ארבע שנים ייחשבו לשימוש בדירת המגורים במשך זמן סביר, ואף שימוש בדירה במשך שנה אחת, ובלבד שעקר את מגוריו ממנה בשל אילוץ או צורך רפואי.

פסיקה
שאלות
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית