אישור
דף הבית > חשבפדיה > פריסת דמי ביטוח
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

פריסת דמי ביטוח הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

כללי הפריסה מבוססים על תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה-1995 (להלן: "התקנות"), והם מתייחסים לשני מצבים כלהלן:
1. העובד מקבל הפרשים לשכרו בגין תקופות מוגדרות;
2. העובד מקבל תשלום נוסף שניתן לו נוסף על השכר החודשי הרגיל, למעט הפרשי שכר.
ל"תשלום נוסף" נחשבים בין היתר רכיבי השכר להלן: ביגוד, דמי הבראה, משכורת י"ג, בונוס, מענק השתתפות ברווחי מעסיק, מענק יובל, ביטוח רכב וכדומה, לרבות כל גילום מס בעבור כל אחד מהרכיבים הללו, וכן כל תשלום תקופתי שלא נהוג לשלמו מדי חודש, למעט הפרשי שכר (שאותם כאמור יש לייחס לכל אחד מהחודשים אשר בגינם שולמו).
התקנות קובעות כיצד לפרוס את השכר הנוסף, וזאת לאחר שבודקים מהו השכר החודשי הרגיל של העובד בחודש המסוים ואם שולם תשלום נוסף באותו החודש. יש להשוות את התשלום הנוסף ל-25% משכר המינימום של אותו החודש (שינוי שנכנס לתוקף החל מ- 1.6.2014 והחל ממשכורת מאי 2014).
המצב החוקי עד ליום 1.6.2014 קבע שיש להשוות את התשלום הנוסף ל25% משכרו החודשי של העובד השכיר.
בתשלום נוסף יש לנהוג כדלקמן: אם התשלום הנוסף נמוך מרבע משכר המינימום הקבוע בחוק, אזי לא חלות הוראות הפריסה. התשלום הנוסף מצורף לשכר החודשי הרגיל ומשולמים בגינו דמי ביטוח בחודש התשלום.
אם התשלום הנוסף עולה על רבע משכר המינימום החודשי הקבוע על פי חוק או שווה לו, אזי חלות הוראות הפריסה המפורטות כדלקמן:
1. תשלום נוסף ששולם לאחר שהעובד עבד שנה לפחות ברציפות אצל המעסיק הנוכחי, יש לחלק ב-12. המנה מצורפת לשכרו החודשי הרגיל של העובד בחודש שבו חולק התשלום הנוסף, ובכל אחד מ-11 החודשים שקדמו לו;
2. תשלום נוסף ששולם לעובד שלא עבד בכל חודשי השנה הקלנדרית הכוללת את החודש שבו שולם התשלום הנוסף ואת 11 החודשים שלפניו, יש לחלק במספר החודשים שבהם עבד העובד במהלך 12 החודשים הללו, עד וכולל החודש שבו שולם התשלום הנוסף. המנה מצורפת לשכרו החודשי הרגיל של העובד בכל אחד מהחודשים הללו.

 

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית